27,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
14 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Ocena prostej wytrzymäo¿ci na ¿ciskanie betonu z próbek na ró¿nych wysoko¿ciach w Puno jest bardzo wäna, poniewä wytrzymäo¿¿ jest funkcj¿ temperatury. Niskie temperatury otoczenia opó¿niaj¿ czas wi¿zania betonu, a tak¿e jego twardnienie i rozwój wytrzymäo¿ci. Wylewanie w zimnym klimacie zazwyczaj pozwala na uzyskanie wi¿kszej wytrzymäo¿ci ko¿cowej betonu, poniewä im ni¿sza temperatura pocz¿tkowa, tym lepsza hydratacja cementu, co pozwala na maksymaln¿ wydajno¿¿ materiäu cementowego. Im ni¿sza temperatura pocz¿tkowa, tym lepsza b¿dzie hydratacja cementu, co pozwoli na maksymaln¿ wydajno¿¿…mehr

Produktbeschreibung
Ocena prostej wytrzymäo¿ci na ¿ciskanie betonu z próbek na ró¿nych wysoko¿ciach w Puno jest bardzo wäna, poniewä wytrzymäo¿¿ jest funkcj¿ temperatury. Niskie temperatury otoczenia opó¿niaj¿ czas wi¿zania betonu, a tak¿e jego twardnienie i rozwój wytrzymäo¿ci. Wylewanie w zimnym klimacie zazwyczaj pozwala na uzyskanie wi¿kszej wytrzymäo¿ci ko¿cowej betonu, poniewä im ni¿sza temperatura pocz¿tkowa, tym lepsza hydratacja cementu, co pozwala na maksymaln¿ wydajno¿¿ materiäu cementowego. Im ni¿sza temperatura pocz¿tkowa, tym lepsza b¿dzie hydratacja cementu, co pozwoli na maksymaln¿ wydajno¿¿ materiäu cementowego, dzi¿ki czemu uzyskana wytrzymäo¿¿ betonu b¿dzie wy¿sza, co wi¿¿e si¿ z opó¿nieniami w pracach wyko¿czeniowych. Jednak temperatury poni¿ej 5 °C, charakterystyczne dla wy¿yny peruwiäskiej, maj¿ negatywny wp¿yw na wytrzymäo¿¿ ¿wie¿ego betonu.
Autorenporträt
Docente investigador en temas de tecnología de materiales de construcción, estructuras y cambio climático de la Facultad de Ingeniería Agrícola de la Universidad Nacional del Altiplano, Perú.