18,99 €
inkl. MwSt.

Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
9 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Koncepcja i badania geometrii profilu aerodynamicznego zostäy przeprowadzone w bie¿¿cej pracy w celu oceny zachowania si¿ przep¿ywu pod wzgl¿dem pr¿dko¿ci i linii ci¿nienia. Zdecydowano si¿ na now¿ geometri¿ profilu aerodynamicznego serii NACA 8412. Analizie poddano geometri¿ profilu pod k¿tem stäego k¿ta natarcia na cäej d¿ugo¿ci. Ocen¿ przeprowadzono dla k¿ta natarcia w zakresie od 0o do 20o z odst¿pem 5o dla kädego modelu. Pr¿dko¿¿ wlotowa dla przep¿ywu po powierzchni geometrii profilu wahäa si¿ od 7,5 m/s do 10 m/s z odst¿pem 0,5 m/s dla kädego modelu. Punkty wykresu dla tych geometrii s¿…mehr

Produktbeschreibung
Koncepcja i badania geometrii profilu aerodynamicznego zostäy przeprowadzone w bie¿¿cej pracy w celu oceny zachowania si¿ przep¿ywu pod wzgl¿dem pr¿dko¿ci i linii ci¿nienia. Zdecydowano si¿ na now¿ geometri¿ profilu aerodynamicznego serii NACA 8412. Analizie poddano geometri¿ profilu pod k¿tem stäego k¿ta natarcia na cäej d¿ugo¿ci. Ocen¿ przeprowadzono dla k¿ta natarcia w zakresie od 0o do 20o z odst¿pem 5o dla kädego modelu. Pr¿dko¿¿ wlotowa dla przep¿ywu po powierzchni geometrii profilu wahäa si¿ od 7,5 m/s do 10 m/s z odst¿pem 0,5 m/s dla kädego modelu. Punkty wykresu dla tych geometrii s¿ generowane za pomoc¿ programu Auto CAD dla ró¿nych k¿tów. Dalsze symulacje i oceny zostäy przeprowadzone przy u¿yciu oprogramowania Ansys Fluent. Przy ocenie i uwzgl¿dnieniu zmiennych warunków, optymalne warto¿ci s¿ uzyskiwane dla profilu lotniczego przy k¿cie nachylenia 15o przy pr¿dko¿ci wlotowej 9m/s. Oprogramowanie wygenerowäo wyniki w porównaniu z wygenerowanymi danymi regresji stwierdzaj¿c, ¿e s¿ one ze sob¿ w dobrej korelacji.
Autorenporträt
El Sr. Akhil Yuvaraj Manda es un estudiante de licenciatura que está cursando su licenciatura en ingeniería mecánica en la Escuela de Ingeniería de Pragati. Sus intereses de investigación actuales incluyen CFD, transferencias de calor, nanomateriales. Publicó muchos trabajos en revistas nacionales e internacionales y también participó en varias conferencias a nivel mundial.