18,99 €
inkl. MwSt.

Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
9 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Charakterystyka przep¿ywu wymuszonego cieczy roboczej jest okre¿lana w odniesieniu do wymiany ciep¿a dla bie¿¿cej pracy. Geometrie s¿ wyposäone w dysze o ró¿nych k¿tach zbie¿no¿ci. Geometrie s¿ wyposäone w trójk¿tne rowki po obu stronach geometrii rur. Te ryflowane geometrie wraz z do¿¿czonymi dyszami s¿ analizowane pod wzgl¿dem pr¿dko¿ci, ci¿nienia i konturach wymiany ciep¿a. Dysze s¿ wyposäone w 10 ró¿nych k¿tów zbie¿no¿ci w zakresie od 0 - do 90 - stopni. Uzyskane wyniki przedstawiäy wi¿ksz¿ ró¿nic¿ dla k¿ta zbie¿no¿ci 45 - stopni, sugeruj¿c tym samym, ¿e jest to optymalny k¿t zbie¿no¿ci…mehr

Produktbeschreibung
Charakterystyka przep¿ywu wymuszonego cieczy roboczej jest okre¿lana w odniesieniu do wymiany ciep¿a dla bie¿¿cej pracy. Geometrie s¿ wyposäone w dysze o ró¿nych k¿tach zbie¿no¿ci. Geometrie s¿ wyposäone w trójk¿tne rowki po obu stronach geometrii rur. Te ryflowane geometrie wraz z do¿¿czonymi dyszami s¿ analizowane pod wzgl¿dem pr¿dko¿ci, ci¿nienia i konturach wymiany ciep¿a. Dysze s¿ wyposäone w 10 ró¿nych k¿tów zbie¿no¿ci w zakresie od 0 - do 90 - stopni. Uzyskane wyniki przedstawiäy wi¿ksz¿ ró¿nic¿ dla k¿ta zbie¿no¿ci 45 - stopni, sugeruj¿c tym samym, ¿e jest to optymalny k¿t zbie¿no¿ci dla najlepszych wyników. Maksymaln¿ wymian¿ ciep¿a mo¿na zaobserwowä dla geometrii z 10-stopniowym k¿tem zbie¿no¿ci dyszy. Uzyskane wyniki wskazuj¿, ¿e najlepszy wynik i znaczn¿ ilo¿¿ wymiany ciep¿a mo¿na zaobserwowä pod k¿tem 45 stopni, czyli pod k¿tem zbie¿no¿ci od 40 do 50 stopni. Wyniki mog¿ mie¿ zastosowanie w przypadku wi¿kszych zamiarów, poniewä mo¿e to by¿ skuteczny sposób na transport medium roboczego.
Autorenporträt
El Sr. Akhil Yuvaraj Manda es un estudiante de licenciatura que está cursando su licenciatura en ingeniería mecánica en la Escuela de Ingeniería de Pragati. Sus intereses de investigación actuales incluyen CFD, transferencias de calor, nanomateriales. Publicó muchos trabajos en revistas nacionales e internacionales y también participó en varias conferencias a nivel mundial.