27,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
14 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Badanie ma na celu dostarczenie wiedzy na temat charakterystyki wymiany ciep¿a pi¿ciu ró¿nych p¿ynów: wody, nanofluidu w¿glowego, mieszaniny etanolu i wody, mieszaniny metanolu i wody, mieszaniny glikolu etylenowego i wody przy u¿yciu wymiennika ciep¿a, który zostä wykonany dla potrzeb badania, z wod¿ jako gor¿cym p¿ynem w kädym badanym przypadku.Badanie to pomo¿e wybrä najlepszy czynnik ch¿odz¿cy spo¿ród testowanych, który mo¿e by¿ u¿yty do ch¿odzenia komponentów, systemów, które rozpraszaj¿ ciep¿o podczas swojego funkcjonowania, które musi by¿ usuni¿te, aby zapobiec awarii komponentów.…mehr

Produktbeschreibung
Badanie ma na celu dostarczenie wiedzy na temat charakterystyki wymiany ciep¿a pi¿ciu ró¿nych p¿ynów: wody, nanofluidu w¿glowego, mieszaniny etanolu i wody, mieszaniny metanolu i wody, mieszaniny glikolu etylenowego i wody przy u¿yciu wymiennika ciep¿a, który zostä wykonany dla potrzeb badania, z wod¿ jako gor¿cym p¿ynem w kädym badanym przypadku.Badanie to pomo¿e wybrä najlepszy czynnik ch¿odz¿cy spo¿ród testowanych, który mo¿e by¿ u¿yty do ch¿odzenia komponentów, systemów, które rozpraszaj¿ ciep¿o podczas swojego funkcjonowania, które musi by¿ usuni¿te, aby zapobiec awarii komponentów. Sekcja testowa posiada prostopad¿o¿cienn¿ pow¿ok¿ w której znajduje si¿ gor¿cy p¿yn oraz miedzian¿ rur¿ przez któr¿ przep¿ywa ch¿odziwo. P¿yn ch¿odz¿cy jest cyrkulowany, a temperatura gor¿cego p¿ynu w kädym przypadku jest wykre¿lana na wykresie w zale¿no¿ci od czasu.Wi¿ksza ró¿nica temperatur b¿dzie lepsza dla p¿ynu odpowiadaj¿cego tej ró¿nicy, poniewä chcemy, aby wi¿cej ciep¿a zostäo pobrane z gor¿cego p¿ynu, a straty s¿ zaniedbywane, poniewä izolacja jest zapewniona na zewn¿trz pow¿oki. Poniewä ciep¿o musi by¿ odprowadzane dla prawid¿owego funkcjonowania komponentów, zmusi¿o nas to do g¿¿bszych przemy¿le¿ i badä w celu uzyskania dog¿¿bnej wiedzy.
Autorenporträt
El Dr. Rajan Kumar es profesor asistente en el Departamento de Ingeniería Mecánica del Instituto Nacional de Tecnología Dr. B R Ambedkar de Jalandhar. Susintereses de investigación incluyen el flujo microconvectivo, la refrigeración microelectrónica y el intercambiador de calor, la investigación numérica de la variación de las propiedades termofísicas y ladinámica defluidos computacional.