18,99 €
inkl. MwSt.

Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
9 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Powi¿kszenie wymiany ciep¿a mo¿na uzyskä modyfikuj¿c geometri¿, co jest najbardziej efektywn¿ technik¿. Dostarczenie geometrii z pewnymi przerywanymi promotorami zak¿óce¿ wzd¿u¿ kierunku przep¿ywu prowadzi do zwi¿kszenia szybko¿ci wymiany ciep¿a. W dotychczasowych badaniach rozwäano ¿¿cznie pi¿¿ ró¿nych geometrii z ró¿nymi ksztätami ¿eber / rowków u¿o¿onych wewn¿trz rury. Ró¿ne geometrie brane pod uwag¿ to p¿aski prostok¿t, kwadratowy rowek, prostok¿tny rowek, L - rowek 1 i L - rowek 2 i analizowane dla ró¿nych pr¿dko¿ci wlotowych za pomoc¿ oprogramowania ANSYS-FLUENT. Celem pracy jest…mehr

Produktbeschreibung
Powi¿kszenie wymiany ciep¿a mo¿na uzyskä modyfikuj¿c geometri¿, co jest najbardziej efektywn¿ technik¿. Dostarczenie geometrii z pewnymi przerywanymi promotorami zak¿óce¿ wzd¿u¿ kierunku przep¿ywu prowadzi do zwi¿kszenia szybko¿ci wymiany ciep¿a. W dotychczasowych badaniach rozwäano ¿¿cznie pi¿¿ ró¿nych geometrii z ró¿nymi ksztätami ¿eber / rowków u¿o¿onych wewn¿trz rury. Ró¿ne geometrie brane pod uwag¿ to p¿aski prostok¿t, kwadratowy rowek, prostok¿tny rowek, L - rowek 1 i L - rowek 2 i analizowane dla ró¿nych pr¿dko¿ci wlotowych za pomoc¿ oprogramowania ANSYS-FLUENT. Celem pracy jest uzyskanie maksymalnej mo¿liwej wymiany ciep¿a. Spo¿ród pi¿ciu ró¿nych rozwäanych geometrii, Model - 4 wykazuje maksymalne przenoszenie ciep¿a przez serce przy ró¿nych pr¿dko¿ciach wlotowych. Wzrost warto¿ci wymiany ciep¿a jest spowodowany akumulacj¿ przep¿ywu na u¿o¿onych p¿etwach. Dane generowane przez oprogramowanie zachowuj¿ dobr¿ korelacj¿ z danymi regresji. Proponowana geometria, która zostäa uznana za najlepsz¿, mo¿e by¿ stosowana w ró¿nych dziedzinach podczas transportu p¿ynów lub innego preferowanego medium.
Autorenporträt
El Sr. Akhil Yuvaraj Manda es un estudiante de licenciatura que está cursando su licenciatura en ingeniería mecánica en la Escuela de Ingeniería de Pragati. Sus intereses de investigación actuales incluyen CFD, transferencias de calor, nanomateriales. Publicó muchos trabajos en revistas nacionales e internacionales y también participó en varias conferencias a nivel mundial.