27,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
14 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Zastosowanie robotyki we wspó¿czesnym ¿wiecie wzros¿o wielokrotnie. Robotyka nie tylko ma znaczenie nie tylko w dziedzinie tradycyjnych prac, takich jak maszyny i automatyzacja typowych prac, ale tak¿e dziäa w dziedzinie krytycznego ¿rodowiska, którego cz¿owiek stara si¿ unikä. Dzieje si¿ tak dlatego, ¿e skutki w tych ¿rodowiskach utrudniaj¿ normalne ¿ycie ludzi. Niektóre prace wymagaj¿ precyzji, jak w przypadku chirurgii. ¿wiat medyczny wymaga urz¿dzenia, które jest bardzo dok¿adne, poniewä ¿ycie ludzi nie mo¿e by¿ umieszczone na stosie. Roboty s¿ wykorzystywane w elektrowni j¿drowej,…mehr

Produktbeschreibung
Zastosowanie robotyki we wspó¿czesnym ¿wiecie wzros¿o wielokrotnie. Robotyka nie tylko ma znaczenie nie tylko w dziedzinie tradycyjnych prac, takich jak maszyny i automatyzacja typowych prac, ale tak¿e dziäa w dziedzinie krytycznego ¿rodowiska, którego cz¿owiek stara si¿ unikä. Dzieje si¿ tak dlatego, ¿e skutki w tych ¿rodowiskach utrudniaj¿ normalne ¿ycie ludzi. Niektóre prace wymagaj¿ precyzji, jak w przypadku chirurgii. ¿wiat medyczny wymaga urz¿dzenia, które jest bardzo dok¿adne, poniewä ¿ycie ludzi nie mo¿e by¿ umieszczone na stosie. Roboty s¿ wykorzystywane w elektrowni j¿drowej, górnictwo w¿gla, ropy naftowej i innych gazów naturalnych, jak równie¿ w tych cz¿¿ciach, w których naräenie cz¿owieka jest bardzo ograniczona.Ten projekt b¿dzie zbadä i przeanalizowä aspekty dotycz¿ce w¿äciwego wykorzystania tych robotów i materiäu wymagaj¿ do rozwäenia tych robotów w ró¿nych sytuacjach i poprawy wymagane w nim.
Autorenporträt
Vedanth Bhatnagar Estudiante graduado del Departamento de Ingeniería Mecánica, FST,Fundación ICFAI para la Educación Superior,Hyderabad.Dr.M.L.Pavan Kishore&Dr.B.Madhavi están trabajando como Profesor Asistente del Departamento de Ingeniería Mecánica/Mecatrónica, FST,Fundación ICFAI para la Educación Superior,Universidad ICFAIHyderabad.