65,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
33 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Czy j¿zyk ojczysty mo¿e mie¿ wp¿yw na nauk¿ drugiego j¿zyka? Jak j¿zyk ojczysty mo¿e wp¿yn¿¿ na nauk¿ j¿zyka hiszpäskiego? Czy ci uczniowie pope¿niaj¿ w¿asne b¿¿dy? W tej pracy udzielamy odpowiedzi na te pytania. Przede wszystkim przedstawiamy motywacje, cele tej ksi¿¿ki, a przede wszystkim teorie niezb¿dne do wykonania tej pracy, takie jak kontrastowa lingwistyka i analiza b¿¿dów. Nast¿pnie, przed przedstawieniem wyników tej pracy, näwietlimy b¿¿dnie j¿zyk, co zostäo poprzedzone analiz¿ korpusu ¿wicze¿ pisemnych podzielonego na trzy (3) poziomy nauki. Zidentyfikowali¿my, opisali¿my i…mehr

Produktbeschreibung
Czy j¿zyk ojczysty mo¿e mie¿ wp¿yw na nauk¿ drugiego j¿zyka? Jak j¿zyk ojczysty mo¿e wp¿yn¿¿ na nauk¿ j¿zyka hiszpäskiego? Czy ci uczniowie pope¿niaj¿ w¿asne b¿¿dy? W tej pracy udzielamy odpowiedzi na te pytania. Przede wszystkim przedstawiamy motywacje, cele tej ksi¿¿ki, a przede wszystkim teorie niezb¿dne do wykonania tej pracy, takie jak kontrastowa lingwistyka i analiza b¿¿dów. Nast¿pnie, przed przedstawieniem wyników tej pracy, näwietlimy b¿¿dnie j¿zyk, co zostäo poprzedzone analiz¿ korpusu ¿wicze¿ pisemnych podzielonego na trzy (3) poziomy nauki. Zidentyfikowali¿my, opisali¿my i sklasyfikowali¿my najcz¿stsze b¿¿dy w celu okre¿lenia, w zale¿no¿ci od ró¿nych poziomów kompetencji j¿zykowych, g¿ównych trudno¿ci, jak równie¿ ró¿nych rodzajów b¿¿dów, zanim zaproponujemy rozwi¿zania.
Autorenporträt
Agré Jules-Arnaud AGRE es doctor en lingüística y didáctica del español como lengua extranjera y es autor de un artículo. También es profesor de español y traductor independiente.