35,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
18 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Jak jest napisane na Wybrze¿u Ko¿ci S¿oniowej, j¿zyk francuski ma tendencj¿ do wyró¿niania si¿ od standardowego j¿zyka francuskiego. W zwi¿zku z tym, dla okre¿lenia nominalnego, istniej¿ trudno¿ci w u¿ytkowaniu i obs¿udze. W zwi¿zku z tym zak¿adamy, ¿e j¿zyki Wybrze¿a Ko¿ci S¿oniowej wp¿ywaj¿ na nominaln¿ determinacj¿ w j¿zyku francuskim. Aby zweryfikowä nasz¿ hipotez¿, przeprowadzili¿my analiz¿ kontrastow¿ pomi¿dzy syntagmem determinanty w j¿zyku francuskim a syntagmem determinanty w czterech g¿ównych j¿zykach Wybrze¿a Ko¿ci S¿oniowej (Baoulé, Bété, Dioula, Tyebara), odpowiednio z rodzin Kwa,…mehr

Produktbeschreibung
Jak jest napisane na Wybrze¿u Ko¿ci S¿oniowej, j¿zyk francuski ma tendencj¿ do wyró¿niania si¿ od standardowego j¿zyka francuskiego. W zwi¿zku z tym, dla okre¿lenia nominalnego, istniej¿ trudno¿ci w u¿ytkowaniu i obs¿udze. W zwi¿zku z tym zak¿adamy, ¿e j¿zyki Wybrze¿a Ko¿ci S¿oniowej wp¿ywaj¿ na nominaln¿ determinacj¿ w j¿zyku francuskim. Aby zweryfikowä nasz¿ hipotez¿, przeprowadzili¿my analiz¿ kontrastow¿ pomi¿dzy syntagmem determinanty w j¿zyku francuskim a syntagmem determinanty w czterech g¿ównych j¿zykach Wybrze¿a Ko¿ci S¿oniowej (Baoulé, Bété, Dioula, Tyebara), odpowiednio z rodzin Kwa, Kru, Mande i Gur. Ponadto przeanalizowali¿my korpus gazet wydawanych w Republice Wybrze¿a Ko¿ci S¿oniowej. Pozwoli¿o nam to na zdefiniowanie sze¿ciu rodzajów struktur sk¿adniowych, dzi¿ki którym mo¿liwe jest zrozumienie funkcjonowania determinantów w j¿zyku francuskim Wybrze¿a Ko¿ci S¿oniowej. Na podstawie tych typów z¿o¿yli¿my propozycje dydaktyczne dotycz¿ce poprawy nauczania/uczenia si¿ j¿zyka francuskiego oraz skutecznego wprowadzenia j¿zyków Wybrze¿a Ko¿ci S¿oniowej do instytucji szkolnej. Wynika to z konieczno¿ci u¿ywania tych j¿zyków jako ¿rodka przekazu instrukcji.
Autorenporträt
Moussa Mamadou DIALLO nació el 10 de agosto de 1971, en Abidjan (Costa de Marfil). Es doctor en Ciencias del Lenguaje (Sintaxis y Didáctica de las Lenguas), y es profesor-investigador en la Universidad Félix Houphouët-Boigny. Está interesado en los campos de la Socio-Didáctica y la Sintaxis de las Lenguas.