36,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 6-10 Tagen
payback
18 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Praca ta przedstawia wyniki dwóch badä, które badäy zwi¿zek mi¿dzy informacj¿ zwrotn¿ od nauczyciela a jako¿ci¿ pisania tworzon¿ przez zaawansowanych uczniów drugiego j¿zyka (L2) studiuj¿cych prawo w USA: (1) grupa, która otrzymäa semestraln¿, zindywidualizowan¿ informacj¿ zwrotn¿ dotycz¿c¿ zarówno formy (np. wybór gramatyczny i leksykalny), jak i tre¿ci (np. argumentacja prawna) ich pisma, oraz (2) druga grupa, która otrzymäa tylko jeden zestaw pisemnych komentarzy na temat jako¿ci ich argumentacji prawnej. Wyniki wskazuj¿, ¿e obie grupy poczyni¿y znaczne post¿py w zakresie jako¿ci swoich…mehr

Produktbeschreibung
Praca ta przedstawia wyniki dwóch badä, które badäy zwi¿zek mi¿dzy informacj¿ zwrotn¿ od nauczyciela a jako¿ci¿ pisania tworzon¿ przez zaawansowanych uczniów drugiego j¿zyka (L2) studiuj¿cych prawo w USA: (1) grupa, która otrzymäa semestraln¿, zindywidualizowan¿ informacj¿ zwrotn¿ dotycz¿c¿ zarówno formy (np. wybór gramatyczny i leksykalny), jak i tre¿ci (np. argumentacja prawna) ich pisma, oraz (2) druga grupa, która otrzymäa tylko jeden zestaw pisemnych komentarzy na temat jako¿ci ich argumentacji prawnej. Wyniki wskazuj¿, ¿e obie grupy poczyni¿y znaczne post¿py w zakresie jako¿ci swoich notatek. Jednak dodatkowe informacje zwrotne i instrukcje, które grupa otrzymäa, pozwoli¿y jej osi¿gn¿¿ wi¿ksze korzy¿ci w zakresie organizacji i argumentacji, a tak¿e j¿zykowej poprawno¿ci i z¿o¿ono¿ci pisania. Co wi¿cej, dodatkowe informacje zwrotne i instruktä pozwoli¿y grupie na lepsze poznanie odbiorców i specyfiki gatunkowej amerykäskiej spo¿eczno¿ci dyskursów prawnych, w ramach której pisali.
Autorenporträt
Rebekha Abbuhl es profesora adjunta de Lingüística en la Universidad Estatal de California en Long Beach.