18,99 €
inkl. MwSt.

Versandfertig in über 4 Wochen
  • Broschiertes Buch

To badanie bada nabycie Relatywnych Klauzul przez marokäskich uczniów EFL. Ma ono na celu zmierzenie czynnika Transferu, który negatywnie wp¿ywa na proces uczenia si¿. W aspekcie Transferu sze¿¿dziesi¿ciu studentów Uniwersytetu Angielskiego zostäo wybranych losowo do trzech zadä, które miäy znale¿¿ si¿ w¿ród przyj¿tych narz¿dzi badania - zadanie ¿¿czenia zdania, zadanie oceny gramatycznej i zadanie sk¿adu. Analiza danych za pomoc¿ Excela ujawni¿a s¿abo¿ci studentów w korzystaniu z RLC, o czym ¿wiadczy du¿a cz¿sto¿¿ b¿¿dów, jakie na ogó¿ pope¿niaj¿ oni w testach pisemnych tego specyficznego…mehr

Produktbeschreibung
To badanie bada nabycie Relatywnych Klauzul przez marokäskich uczniów EFL. Ma ono na celu zmierzenie czynnika Transferu, który negatywnie wp¿ywa na proces uczenia si¿. W aspekcie Transferu sze¿¿dziesi¿ciu studentów Uniwersytetu Angielskiego zostäo wybranych losowo do trzech zadä, które miäy znale¿¿ si¿ w¿ród przyj¿tych narz¿dzi badania - zadanie ¿¿czenia zdania, zadanie oceny gramatycznej i zadanie sk¿adu. Analiza danych za pomoc¿ Excela ujawni¿a s¿abo¿ci studentów w korzystaniu z RLC, o czym ¿wiadczy du¿a cz¿sto¿¿ b¿¿dów, jakie na ogó¿ pope¿niaj¿ oni w testach pisemnych tego specyficznego aspektu j¿zyka, a tak¿e odkryte b¿¿dy transferowe pope¿niane przez licencjackich studentów j¿zyka angielskiego.
Autorenporträt
Siham Abejja, titular de una maestría en TEFL y una licencia en Lingüística Aplicada y TEFL. Interesado en todos los aspectos relacionados con la adquisición y la psicología.