40,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in über 4 Wochen
  • Broschiertes Buch

Monografia ta po¿wi¿cona jest refleksji teoretycznej nad egzoglossaln¿ dynamik¿ ewolucji j¿zyka niemieckiego w zglobalizowanym ¿wiecie, a w szczególno¿ci amerykanizacji. Autor skupia si¿ na specyfice funkcjonowania j¿zyka niemieckiego od pocz¿tku okresu powojennego, ze wzgl¿du na prawa synergii j¿zykowej, a tak¿e szereg przemian spo¿eczno-politycznych w danym kraju i sytuacj¿ geopolityczn¿ na ¿wiecie jako cäo¿ci. Obszar badä ogranicza si¿ do ram relacji w trichotomii "j¿zyk/osoba/spo¿ecze¿stwo", co z góry okre¿la jego praktyczne znaczenie w planie prognostycznym zapewnienia trwäo¿ci…mehr

Produktbeschreibung
Monografia ta po¿wi¿cona jest refleksji teoretycznej nad egzoglossaln¿ dynamik¿ ewolucji j¿zyka niemieckiego w zglobalizowanym ¿wiecie, a w szczególno¿ci amerykanizacji. Autor skupia si¿ na specyfice funkcjonowania j¿zyka niemieckiego od pocz¿tku okresu powojennego, ze wzgl¿du na prawa synergii j¿zykowej, a tak¿e szereg przemian spo¿eczno-politycznych w danym kraju i sytuacj¿ geopolityczn¿ na ¿wiecie jako cäo¿ci. Obszar badä ogranicza si¿ do ram relacji w trichotomii "j¿zyk/osoba/spo¿ecze¿stwo", co z góry okre¿la jego praktyczne znaczenie w planie prognostycznym zapewnienia trwäo¿ci komunikacji mi¿dzykulturowej w warunkach nieuchronnie post¿puj¿cej globalizacji. Problem pracy jest zgrupowany wokó¿ zagadnie¿ spo¿ecznej natury j¿zyka, polityki j¿zykowej, rozwoju j¿zyka i planowania j¿zykowego, opisu sytuacji j¿zykowych z perspektywy triady wskäników "exoglusion - diglosion - endoglusion", identyfikacji przyczyn ksenizacji j¿zyka niemieckiego.
Autorenporträt
Yuri Viktorovich Kobenko, doctor en filología, profesor adjunto de la Universidad Politécnica de Tomsk