51,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 6-10 Tagen
payback
26 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Ksi¿¿ka ta jest zasadniczo naukowym studium relacji mi¿dzy j¿zykami, prowadz¿cym do syntezy dowodów z zakresu j¿zykoznawstwa porównawczego z histori¿, archeologi¿ i genetyk¿. Opiera si¿ ona na ocenie matematyki zmian j¿zykowych i logicznych dedukcjach, które mo¿na dokonä po sformu¿owaniu solidnej reprezentacji matematycznej. Zastosowana metodologia ró¿ni si¿ od kädego standardowego podej¿cia j¿zykowego i pod wieloma wzgl¿dami jest znacznie mniej konkretna w szczegó¿ach, ale znacznie bardziej dalekosi¿¿na w odniesieniu do up¿ywu czasu. W rezultacie otrzymujemy zestaw wniosków opartych na…mehr

Produktbeschreibung
Ksi¿¿ka ta jest zasadniczo naukowym studium relacji mi¿dzy j¿zykami, prowadz¿cym do syntezy dowodów z zakresu j¿zykoznawstwa porównawczego z histori¿, archeologi¿ i genetyk¿. Opiera si¿ ona na ocenie matematyki zmian j¿zykowych i logicznych dedukcjach, które mo¿na dokonä po sformu¿owaniu solidnej reprezentacji matematycznej. Zastosowana metodologia ró¿ni si¿ od kädego standardowego podej¿cia j¿zykowego i pod wieloma wzgl¿dami jest znacznie mniej konkretna w szczegó¿ach, ale znacznie bardziej dalekosi¿¿na w odniesieniu do up¿ywu czasu. W rezultacie otrzymujemy zestaw wniosków opartych na porównaniach j¿zykowych, które dobrze wspó¿graj¿ z wnioskami opartymi na innych dyscyplinach, co oznacza, ¿e zastosowana metodologia jest odpowiednia pomimo braku precyzji. Nast¿pnie wyci¿gane s¿ wnioski odnosz¿ce si¿ do kilku spornych kwestii, w tym np. kolonizacji Ameryki, korzeni cywilizacji chi¿skiej, pochodzenia Basków, lokalizacji pierwotnej "ojczyzny" indoeuropejskiej oraz genetycznych krewnych kaukaskich rodzin j¿zykowych.
Autorenporträt
Als professioneller Ingenieur ist Nick Thom ein "Problemlöser". In diesem Buch wendet er ein Verständnis von Mathematik und Logik auf das Problem der vergleichenden Linguistik an und setzt seine Erkenntnisse mit denen der Geschichte, Archäologie und Genetik in Beziehung. Das Ergebnis ist eine Synthese des Wissens über die Entwicklung der menschlichen Kulturen auf der ganzen Welt.