18,99 €
inkl. MwSt.

Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
9 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

J¿zyk nie wydaje si¿ by¿ epizodami oszäamiaj¿cymi dla tych facetów, którzy s¿ nauczani przez tych nauczycieli, którzy nigdy nie mieli teoretycznych pomys¿ów na j¿zyk, ani nie maj¿ pragmatycznych zmys¿ów w dyskursie j¿zykowym. Pod-umiej¿tno¿ci maj¿ by¿ przyspieszane w zale¿no¿ci od tego, jak bardzo doskonali byliby oni w zakresie g¿ównych umiej¿tno¿ci. Klasa zazwyczaj sprawia, ¿e uczenie si¿ jest kompleksowe w taki sposób, ¿e nauczyciel zazwyczaj dominuje w nim, a zatem wyrafinowane uczenie si¿, które jest absolutnie tworzone przez uczniów, nigdy nie ma miejsca, je¿li uczenie si¿ interaktywne…mehr

Produktbeschreibung
J¿zyk nie wydaje si¿ by¿ epizodami oszäamiaj¿cymi dla tych facetów, którzy s¿ nauczani przez tych nauczycieli, którzy nigdy nie mieli teoretycznych pomys¿ów na j¿zyk, ani nie maj¿ pragmatycznych zmys¿ów w dyskursie j¿zykowym. Pod-umiej¿tno¿ci maj¿ by¿ przyspieszane w zale¿no¿ci od tego, jak bardzo doskonali byliby oni w zakresie g¿ównych umiej¿tno¿ci. Klasa zazwyczaj sprawia, ¿e uczenie si¿ jest kompleksowe w taki sposób, ¿e nauczyciel zazwyczaj dominuje w nim, a zatem wyrafinowane uczenie si¿, które jest absolutnie tworzone przez uczniów, nigdy nie ma miejsca, je¿li uczenie si¿ interaktywne lub na rusztowaniach do wspó¿pracy rzadko si¿ zdarza, by¿oby absolutnie druzgoc¿cym do¿wiadczeniem dla ucz¿cego si¿ podczas jego nauki. Umiej¿tno¿¿ s¿uchania ucznia prawdopodobnie zale¿äa od kalibru jego czytania i odwrotnie. W momencie, gdy jeste¿my pewni, ¿e u¿yjemy czterech umiej¿tno¿ci, mogliby¿my cäkiem rewelacyjnie wyartyku¿owä j¿zyk o czterech wymiarach i na tyle sprawiedliwie, by u¿y¿ tak¿e innych komponentów.
Autorenporträt
El alcance analítico que se mantiene en la comprensión de las ideas de lo que se ha escuchado hace pertinente en el mundo de hoy. Las habilidades que para ser aceleradas en la percepción del significado simultáneamente con la lectura, tiene probablemente más o menos requerimientos en lo que se refiere al aprendizaje. La adquisición del lenguaje está obviamente habitada por algunos