32,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 6-10 Tagen
payback
16 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Wyniki badania wykazäy, ¿e (1) wi¿kszo¿¿ nauczycieli postrzegäa kultur¿ jako po¿¿czenie cech zarówno obserwowalnych, jak i niewidzialnych, podczas gdy wi¿kszo¿¿ studentów postrzegäa kultur¿ wy¿¿cznie jako cech¿ obserwowaln¿; (2) wi¿kszo¿¿ nauczycieli i studentów uwääa, ¿e integracja kultury w ramach zaj¿¿ j¿zykowych jest najlepszym sposobem nauczania i uczenia si¿ kultury; (3) zarówno nauczyciele, jak i studenci uwäali, ¿e kultura odgrywa wän¿ rol¿ w komunikacji i ¿e ucz¿cy si¿ mieliby trudno¿ci ze zrozumieniem rodowitych Anglików, gdyby nie poznali kultury angielskiej i nie stali si¿ przez to…mehr

Produktbeschreibung
Wyniki badania wykazäy, ¿e (1) wi¿kszo¿¿ nauczycieli postrzegäa kultur¿ jako po¿¿czenie cech zarówno obserwowalnych, jak i niewidzialnych, podczas gdy wi¿kszo¿¿ studentów postrzegäa kultur¿ wy¿¿cznie jako cech¿ obserwowaln¿; (2) wi¿kszo¿¿ nauczycieli i studentów uwääa, ¿e integracja kultury w ramach zaj¿¿ j¿zykowych jest najlepszym sposobem nauczania i uczenia si¿ kultury; (3) zarówno nauczyciele, jak i studenci uwäali, ¿e kultura odgrywa wän¿ rol¿ w komunikacji i ¿e ucz¿cy si¿ mieliby trudno¿ci ze zrozumieniem rodowitych Anglików, gdyby nie poznali kultury angielskiej i nie stali si¿ przez to bardziej kompetentni komunikacyjnie; (4) podej¿cie mi¿dzykulturowe (porównawcze) uznano za bardziej skuteczne i u¿yteczne ni¿ podej¿cie monokulturowe w rozwijaniu umiej¿tno¿ci komunikacyjnych; (5) obecne programy nauczania na wydziäach anglistyki nie oferuj¿ wystarczaj¿cej ilo¿ci materiäu do nauczania i uczenia si¿ tematów zwi¿zanych z kultur¿ angielsk¿.
Autorenporträt
- Profesor en la Universidad de Jazan, Arabia Saudí - Obtuvo un máster en lingüística aplicada en la Universidad de La Trobe, Australia. - Actualmente es estudiante de doctorado en lingüística aplicada, Universidad de La Trobe, Australia - Correo electrónico: khhmh@hotmail.com