32,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
16 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Chropowato¿¿ powierzchni jest uwäana za jeden z g¿ównych czynników w analizie mo¿liwo¿ci obróbki kädej maszyny. Dlatego w tych badaniach skupiono si¿ przede wszystkim na wp¿ywie parametrów obróbki na jako¿¿ obrabianej powierzchni. Wybranym procesem jest ko¿cowe frezowanie pó¿okr¿g¿ej trajektorii i 5-bloków na Al2024 T351 i Al 6061T3 przy u¿yciu narz¿dzia z w¿glika na 5-osiowej hybrydowej równoleg¿ej maszynie kinematycznej. Na bloku pó¿okr¿g¿ym i V wybrano trzy ró¿ne powierzchnie segmentowe, na których badano wp¿yw parametrów sterowania. Wybranymi parametrami obróbki s¿ pr¿dko¿¿ obrotowa…mehr

Produktbeschreibung
Chropowato¿¿ powierzchni jest uwäana za jeden z g¿ównych czynników w analizie mo¿liwo¿ci obróbki kädej maszyny. Dlatego w tych badaniach skupiono si¿ przede wszystkim na wp¿ywie parametrów obróbki na jako¿¿ obrabianej powierzchni. Wybranym procesem jest ko¿cowe frezowanie pó¿okr¿g¿ej trajektorii i 5-bloków na Al2024 T351 i Al 6061T3 przy u¿yciu narz¿dzia z w¿glika na 5-osiowej hybrydowej równoleg¿ej maszynie kinematycznej. Na bloku pó¿okr¿g¿ym i V wybrano trzy ró¿ne powierzchnie segmentowe, na których badano wp¿yw parametrów sterowania. Wybranymi parametrami obróbki s¿ pr¿dko¿¿ obrotowa wrzeciona, posuw i g¿¿boko¿¿ skrawania. Przeprowadzone badania pozwoli¿y na uzyskanie najlepszego zestawu parametrów z wyko¿czeniem powierzchni. Konstrukcj¿ eksperymentaln¿ jest uk¿ad ortogonalny L9. Stosunek sygnäu do szumu Taguchiego oraz ogólny model liniowy ANOVA stanowi¿ sedno analizy przeprowadzonej na 95% poziomie istotno¿ci w celu zrozumienia wp¿ywu parametrów wej¿ciowych na odpowied¿ wyj¿ciow¿. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono najwi¿kszy wp¿yw na chropowato¿¿ powierzchni posuwu spo¿ród wybranych parametrów. Uzyskane wyniki porównano równie¿ z HPKM obróbki CNC.
Autorenporträt
L V Suryam tiene 12 años de experiencia en la enseñanza en el campo de la ingeniería mecánica. Adquirió el doctorado en JNTUK, India, en el año 2020. Su área de interés de investigación incluye para máquinas cinemáticas paralelas, robótica, CAD / CAM y tecnología de mecanizado y fabricación. Tiene varios artículos publicados en revistas internacionales de renombre.