27,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
14 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Kompozyty wzmacniane w¿óknami w¿glowymi (C/C) s¿ materiäami szeroko stosowanymi w elementach konstrukcyjnych, szczególnie naräonych na intensywne obci¿¿enia aerotermodynamiczne. Jego wysoka wytrzymäo¿¿ i wyj¿tkowa odporno¿¿ na p¿kanie, w po¿¿czeniu z w¿äciwo¿ciami ogniotrwäymi, odporno¿ci¿ na erozj¿, korozj¿ i zu¿ycie sprawiaj¿, ¿e materiä ten jest idealny do zastosowä w elementach konstrukcyjnych naräonych na dziäanie wysokich temperatur, takich jak turbiny i pojazdy wchodz¿ce w atmosfer¿. W przypadku stosowania w atmosferze oboj¿tnej lub w pró¿ni, kompozyty C/C zachowuj¿ swoje w¿äciwo¿ci w…mehr

Produktbeschreibung
Kompozyty wzmacniane w¿óknami w¿glowymi (C/C) s¿ materiäami szeroko stosowanymi w elementach konstrukcyjnych, szczególnie naräonych na intensywne obci¿¿enia aerotermodynamiczne. Jego wysoka wytrzymäo¿¿ i wyj¿tkowa odporno¿¿ na p¿kanie, w po¿¿czeniu z w¿äciwo¿ciami ogniotrwäymi, odporno¿ci¿ na erozj¿, korozj¿ i zu¿ycie sprawiaj¿, ¿e materiä ten jest idealny do zastosowä w elementach konstrukcyjnych naräonych na dziäanie wysokich temperatur, takich jak turbiny i pojazdy wchodz¿ce w atmosfer¿. W przypadku stosowania w atmosferze oboj¿tnej lub w pró¿ni, kompozyty C/C zachowuj¿ swoje w¿äciwo¿ci w temperaturach powy¿ej 2000°C. Jednak¿e, w ¿rodowisku utleniaj¿cym i w warunkach wysokiej temperatury, kompozyty na bazie w¿ókien w¿glowych ulegaj¿ intensywnej degradacji ze wzgl¿du na wysok¿ katalityczno¿¿ reakcji pomi¿dzy w¿glem a tlenem, co utrudnia, a cz¿sto wr¿cz uniemo¿liwia ich zastosowanie w urz¿dzeniach lotniczych.
Autorenporträt
Doctor en Ingeniería Aeronáutica y Mecánica, con énfasis en Materiales, Fabricación y Automatización (Concepto 6 de Capes) por el Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), trabaja en el área de Ingeniería de Superficies, con énfasis en el procesamiento de materiales vía plasma térmico y caracterización de materiales de interés aeronáutico y aeroespacial.