27,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
14 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Ch¿odzenie ¿opatek turbin gazowych jest wänym zagadnieniem, poniewä s¿ one naräone na prac¿ w wysokich temperaturach. Do ch¿odzenia ¿opatek zaproponowano kilka metod, a jedn¿ z nich jest zastosowanie promieniowych otworów, przez które wzd¿u¿ rozpi¿to¿ci ¿opatki przep¿ywa powietrze ch¿odz¿ce o du¿ej pr¿dko¿ci. Wymuszona konwekcja ciep¿a z ¿opatki do powietrza ch¿odz¿cego obni¿y temperatur¿ ¿opatki do dopuszczalnych granic. Analiza elementów sko¿czonych jest u¿ywana do analizy termicznej i strukturalnej wydajno¿ci ze wzgl¿du na warunki obci¿¿enia w niniejszej pracy w celu zbadania strukturalnej…mehr

Produktbeschreibung
Ch¿odzenie ¿opatek turbin gazowych jest wänym zagadnieniem, poniewä s¿ one naräone na prac¿ w wysokich temperaturach. Do ch¿odzenia ¿opatek zaproponowano kilka metod, a jedn¿ z nich jest zastosowanie promieniowych otworów, przez które wzd¿u¿ rozpi¿to¿ci ¿opatki przep¿ywa powietrze ch¿odz¿ce o du¿ej pr¿dko¿ci. Wymuszona konwekcja ciep¿a z ¿opatki do powietrza ch¿odz¿cego obni¿y temperatur¿ ¿opatki do dopuszczalnych granic. Analiza elementów sko¿czonych jest u¿ywana do analizy termicznej i strukturalnej wydajno¿ci ze wzgl¿du na warunki obci¿¿enia w niniejszej pracy w celu zbadania strukturalnej i termicznej wydajno¿ci w stanie ustalonym dla Inconelu 718 i tytanu T6. Cztery ró¿ne modele sk¿adaj¿ce si¿ z ostrzy stäych i ostrzy z ró¿n¿ liczb¿ otworów (6, 9 i 12 otworów) zostäy przeanalizowane dla tego projektu, aby znale¿¿ optymaln¿ liczb¿ otworów ch¿odz¿cych dla dobrej wydajno¿ci.
Autorenporträt
M. Mathanbabu ist promovierter Forschungsstipendiat an der Anna University, Tamilnadu, Indien. Er dient auch als Junior Research Fellow in der Defense Research and Development Organization (DRDO) unter dem Government College of Engineering, Bargur, Tamilnadu, Indien. Er absolvierte sein UG in Maschinenbau und sein PG in Wärmetechnik an der Anna-Universität.