26,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 6-10 Tagen
payback
13 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Analiza obecnego poziomu uwzgl¿dnienia priorytetów w zakresie reagowania na HIV i AIDS w procesie makroekonomicznym wskazuje, ¿e priorytety te nie s¿ brane pod uwag¿ w procesie tworzenia polityki krajowej. Prezentacja TOFE nie pokazuje regularnie ilo¿ci ¿rodków finansowych wydrenowanych na walk¿ z chorob¿. W PRSP uwzgl¿dniono reagowanie jako podkomponent sektora ochrony zdrowia, a w bud¿ecie przeznaczono na ten cel pozycje o bardzo skromnych kwotach. Wi¿kszo¿¿ dziää podejmowanych w ramach reagowania jest finansowana ze ¿rodków zewn¿trznych. W¿¿czenie priorytetów zwi¿zanych z reagowaniem na…mehr

Produktbeschreibung
Analiza obecnego poziomu uwzgl¿dnienia priorytetów w zakresie reagowania na HIV i AIDS w procesie makroekonomicznym wskazuje, ¿e priorytety te nie s¿ brane pod uwag¿ w procesie tworzenia polityki krajowej. Prezentacja TOFE nie pokazuje regularnie ilo¿ci ¿rodków finansowych wydrenowanych na walk¿ z chorob¿. W PRSP uwzgl¿dniono reagowanie jako podkomponent sektora ochrony zdrowia, a w bud¿ecie przeznaczono na ten cel pozycje o bardzo skromnych kwotach. Wi¿kszo¿¿ dziää podejmowanych w ramach reagowania jest finansowana ze ¿rodków zewn¿trznych. W¿¿czenie priorytetów zwi¿zanych z reagowaniem na epidemi¿ do procesu makroekonomicznego utrudnia s¿abo dostosowany system informacji statystycznej oraz inne ograniczenia, takie jak brak zasobów finansowych i ludzkich oraz ograniczona wiedza na temat spo¿eczno-ekonomicznych skutków tej choroby. Sposobem na w¿¿czenie priorytetów walki z epidemi¿ do procesu makroekonomicznego powinno by¿ wykorzystanie tego, czego ju¿ nauczono si¿ na podstawie dost¿pnych danych oraz lepsze zrozumienie gospodarczych i spo¿ecznych konsekwencji HIV i AIDS poprzez zastosowanie odpowiednich modeli.
Autorenporträt
Originario de la República Centroafricana, Philippe BODO estudió en la Universidad de Auvernia - Clermont Ferrand - principalmente en el CERDI de Francia. Philippe BODO es formador en la Escuela Nacional de Administración y Magistratura (ENAM) y enseña en la Universidad de Bangui.