27,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
14 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Demokratyczna Republika Konga, niegdy¿ pogr¿¿ona w d¿awi¿cych nadu¿yciach dyktatury i nieprzewidywalnych wahaniach demokracji, obecnie aspiruje na wszystkich szczeblach politycznych do wolnych, demokratycznych i przejrzystych wyborów. Jednak¿e d¿¿enie do wolnych, demokratycznych i przejrzystych wyborów musi przebiegä bez zak¿óce¿ i wymaga, aby kandydat pragn¿cy ubiegä si¿ o jakikolwiek inny urz¿d polityczny wprowadzi¿ w ¿ycie zasady skutecznego prowadzenia swojej kampanii wyborczej. Tak wi¿c odpowiedzialno¿¿ kandydata w wyborach prezydenckich, parlamentarnych i samorz¿dowych musi by¿ przede…mehr

Produktbeschreibung
Demokratyczna Republika Konga, niegdy¿ pogr¿¿ona w d¿awi¿cych nadu¿yciach dyktatury i nieprzewidywalnych wahaniach demokracji, obecnie aspiruje na wszystkich szczeblach politycznych do wolnych, demokratycznych i przejrzystych wyborów. Jednak¿e d¿¿enie do wolnych, demokratycznych i przejrzystych wyborów musi przebiegä bez zak¿óce¿ i wymaga, aby kandydat pragn¿cy ubiegä si¿ o jakikolwiek inny urz¿d polityczny wprowadzi¿ w ¿ycie zasady skutecznego prowadzenia swojej kampanii wyborczej. Tak wi¿c odpowiedzialno¿¿ kandydata w wyborach prezydenckich, parlamentarnych i samorz¿dowych musi by¿ przede wszystkim oceniana na podstawie aktów przygotowania, podsumowania zasadniczych elementów jego kampanii wyborczej, postaw, które nale¿y przyj¿¿, i strategii, które nale¿y realizowä. Rozmiar i niebezpiecze¿stwo odpowiedzialno¿ci b¿dzie uwzgl¿dniä ró¿ne skargi i/lub ¿¿dania spo¿eczno¿ci, aby poprowadzi¿ j¿ w kierunku po¿¿danej drogi, tj. drogi rozwoju. I je¿li sukces nie jest decyduj¿cym kryterium moralnym, to poräka jest nim z pewno¿ci¿: poniewä od przywódcy (kandydata) oczekuje si¿ tego, do czego si¿ zobowi¿zuje, aby skutecznie poprowadzi¿ akcj¿.
Autorenporträt
Alphonse MBATE LUPIKI es profesor de sociología en laUniversidad de Kisanganiy observa las campañas electorales en la RDC desde 2006.Joseph AGOTRE AUTSAI es estudiante de posgrado en ciencias políticas y administrativas en la Universidad de Kisangani.