26,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in über 4 Wochen
payback
13 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Analiza sytuacji edukacyjnej dzieci w tych miejscach ma na celu potwierdzenie hipotezy, któr¿ kädy specjalista ds. edukacji zanurzony w realiach miejsc poszukiwania z¿ota móg¿by sformu¿owä wokó¿ nast¿puj¿cego pytania: czy edukacja dzieci ucz¿szczaj¿cych do miejsc poszukiwania z¿ota nie mo¿e by¿ zagro¿ona ze wzgl¿du na czynno¿ci, którym s¿ poddawane? Badanie to by¿o skuteczne dzi¿ki badaniom terenowym. Ustalono trzy próby w celu okre¿lenia granic liczby osób, które powinny by¿ badane zgodnie z ilo¿ciowym podej¿ciem do analizy (30 doros¿ych, 20 rodziców i 10 dzieci). Do analizy jako¿ciowej…mehr

Produktbeschreibung
Analiza sytuacji edukacyjnej dzieci w tych miejscach ma na celu potwierdzenie hipotezy, któr¿ kädy specjalista ds. edukacji zanurzony w realiach miejsc poszukiwania z¿ota móg¿by sformu¿owä wokó¿ nast¿puj¿cego pytania: czy edukacja dzieci ucz¿szczaj¿cych do miejsc poszukiwania z¿ota nie mo¿e by¿ zagro¿ona ze wzgl¿du na czynno¿ci, którym s¿ poddawane? Badanie to by¿o skuteczne dzi¿ki badaniom terenowym. Ustalono trzy próby w celu okre¿lenia granic liczby osób, które powinny by¿ badane zgodnie z ilo¿ciowym podej¿ciem do analizy (30 doros¿ych, 20 rodziców i 10 dzieci). Do analizy jako¿ciowej zostali wybrani urz¿dnicy o¿wiatowi i polityczno-administracyjni z gminy wiejskiej Sadiola. Doro¿li pracuj¿cy w tych miejscach jednog¿o¿nie twierdz¿, ¿e edukacja dzieci jest zagro¿ona przez dziäania, które wykonuj¿ w tych miejscach. Uzyskane informacje na temat rodzajów zaj¿¿ prowadzonych przez dzieci s¿ nast¿puj¿ce: 10% kopanie; 20% kruszenie; 10% r¿czny transport mineräów; 15% p¿ukanie mineräów; 15% handel; i 30% gastronomia.
Autorenporträt
Dr. Yssouf KEÏTA-Profesor-investigador en la Escuela Normal Superior (Ensup) y en la Universidad de Letras y Ciencias Humanas de Bamako (Malí).-Doctorado en Ciencias de la Educación en la UIP de Bamako.-Experiencia profesional en la gestión de riesgos laborales.