32,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 6-10 Tagen
payback
16 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Wypowiadanie si¿ na tematy testowe wybrane zgodnie z obszarem specjalizacji testerów mo¿e by¿ wykorzystane do oceny ich zdolno¿ci mówienia o ogólnej wiedzy o pod¿o¿u lub o ich akademickich obszarach tematycznych. Najnowsze badania wykazäy, ¿e wybór tematu ma wp¿yw na wyniki testów ustnych, ale dostarczy¿y cäo¿ciowych wyników dotycz¿cych wp¿ywu tematów ogólnych i szczegó¿owych na wyniki ustne osób przyst¿puj¿cych do testu. Celem niniejszego badania jest zbadanie, jakiego rodzaju instrumenty oceny ustnej, a dok¿adniej, jakie tematy i zadania mog¿ by¿ najlepsze do celów oceny znajomo¿ci j¿zyka…mehr

Produktbeschreibung
Wypowiadanie si¿ na tematy testowe wybrane zgodnie z obszarem specjalizacji testerów mo¿e by¿ wykorzystane do oceny ich zdolno¿ci mówienia o ogólnej wiedzy o pod¿o¿u lub o ich akademickich obszarach tematycznych. Najnowsze badania wykazäy, ¿e wybór tematu ma wp¿yw na wyniki testów ustnych, ale dostarczy¿y cäo¿ciowych wyników dotycz¿cych wp¿ywu tematów ogólnych i szczegó¿owych na wyniki ustne osób przyst¿puj¿cych do testu. Celem niniejszego badania jest zbadanie, jakiego rodzaju instrumenty oceny ustnej, a dok¿adniej, jakie tematy i zadania mog¿ by¿ najlepsze do celów oceny znajomo¿ci j¿zyka angielskiego w mowie przez wydziä wietnamski w miejscu pracy naukowej. Wyniki nie wykazäy istotnych ró¿nic w wynikach nauczania na wydziale w zakresie tematów ogólnych i specyficznych dla danej dziedziny akademickiej. Wyniki badä maj¿ istotny wp¿yw na ocen¿ produkcji ustnej w testach j¿zykowych specjalnego przeznaczenia oraz na dostarczenie informacji o potrzebach wydziäu wietnamskiego w zakresie szkole¿ z j¿zyka angielskiego mówionego w miejscu pracy akademickiej.
Autorenporträt
Assistenzprofessorin und Fulbright-Stipendiatin; BA in TEFL vom College of Foreign Languages, Hanoi National University, Vietnam, 1999; MA-TESOL vom Saint Michael's College, USA, 2009; Englischunterricht für Fremdsprachige in Vietnam, den USA und Japan; berufliche Interessengebiete im Bereich ESOL-Tests und -Bewertung, Lehrplanentwicklung.