18,99 €
inkl. MwSt.

Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
9 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Nale¿y zauwäy¿, ¿e EPS, ze wzgl¿du na swój sk¿ad i pochodzenie z ropy naftowej, jest odpadem o wysokiej warto¿ci, stosunkowo ¿atwym do odzyskania i obfitym. Paradoksalnie, nie zostäa ona poddana selektywnej zbiórce, a wi¿kszo¿¿ odzyskanych odpadów pochodzi z domowych zak¿adów przetwarzania odpadów. (Peña C., 2013). Wykorzystanie w¿ókien naturalnych wzbudzi¿o rosn¿ce zainteresowanie w¿ród naukowców z dwóch powodów: pierwszy z nich wynika ze zwi¿kszenia w¿äciwo¿ci mechanicznych celulozy, a drugi z korzy¿ci ekologicznych i warto¿ci dodanej wynikaj¿cej z wykorzystania nadwy¿ek w¿ókien, takich jak…mehr

Produktbeschreibung
Nale¿y zauwäy¿, ¿e EPS, ze wzgl¿du na swój sk¿ad i pochodzenie z ropy naftowej, jest odpadem o wysokiej warto¿ci, stosunkowo ¿atwym do odzyskania i obfitym. Paradoksalnie, nie zostäa ona poddana selektywnej zbiórce, a wi¿kszo¿¿ odzyskanych odpadów pochodzi z domowych zak¿adów przetwarzania odpadów. (Peña C., 2013). Wykorzystanie w¿ókien naturalnych wzbudzi¿o rosn¿ce zainteresowanie w¿ród naukowców z dwóch powodów: pierwszy z nich wynika ze zwi¿kszenia w¿äciwo¿ci mechanicznych celulozy, a drugi z korzy¿ci ekologicznych i warto¿ci dodanej wynikaj¿cej z wykorzystania nadwy¿ek w¿ókien, takich jak wyt¿oki bagazowe. W niniejszej pracy opisano proces otrzymywania i charakteryzowania materiäów kompozytowych, które otrzymano poprzez zró¿nicowanie udziäu wagowego EPS/w¿ókna naturalnego w procentach 30/70, 40/60 i 50/50.
Autorenporträt
Elektromechanica 2009-2013 Zacatepec Institute of Technology Master in Engineering Sciences 2017-2019 Zacatepec Institute of Technology.