26,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 6-10 Tagen
payback
13 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Konwencjonalne s¿upy s¿ wykonane z stali, cementu itp. S¿upy te charakteryzuj¿ si¿ przede wszystkim du¿¿ wag¿, du¿ym obci¿¿eniem transportowym, trudn¿ instalacj¿. G¿ówn¿ wad¿ s¿upów betonowych jest ich wzgl¿dna waga, która drastycznie zwi¿ksza koszty transportu i montäu. Wp¿ywy chemiczne na struktur¿ wp¿ywaj¿ równie¿ na ich wydajno¿¿. Konstrukcje betonowe s¿ naräone na korozj¿ stalowego zbrojenia, co powoduje dalsze pogarszanie si¿ ich stanu, co prowadzi do kosztownej konserwacji. Niniejsza praca ma na celu zaprojektowanie i analiz¿ s¿upa elektrycznego wykonanego z polimeru wzmocnionego…mehr

Produktbeschreibung
Konwencjonalne s¿upy s¿ wykonane z stali, cementu itp. S¿upy te charakteryzuj¿ si¿ przede wszystkim du¿¿ wag¿, du¿ym obci¿¿eniem transportowym, trudn¿ instalacj¿. G¿ówn¿ wad¿ s¿upów betonowych jest ich wzgl¿dna waga, która drastycznie zwi¿ksza koszty transportu i montäu. Wp¿ywy chemiczne na struktur¿ wp¿ywaj¿ równie¿ na ich wydajno¿¿. Konstrukcje betonowe s¿ naräone na korozj¿ stalowego zbrojenia, co powoduje dalsze pogarszanie si¿ ich stanu, co prowadzi do kosztownej konserwacji. Niniejsza praca ma na celu zaprojektowanie i analiz¿ s¿upa elektrycznego wykonanego z polimeru wzmocnionego w¿óknem szklanym, który mo¿e zast¿pi¿ istniej¿ce konwencjonalne s¿upy. Aspekty projektowe s¿upów GFRP b¿d¿ si¿ opierä na standardach. S¿upy elektryczne s¿ projektowane w odniesieniu do przysz¿ych wymagä klienta, takich jak rz¿dowe departamenty elektryczne. Wymagania te zostan¿ przeksztäcone w wymaganiatechniczne.Po spe¿nieniu wymagä technicznych, parametry projektowe zostan¿ uporz¿dkowane. Oprogramowanie ANSYS jest u¿ywane przez co cäa analiza zostanie przeprowadzona w FEM (Metoda Elementów Sko¿czonych).
Autorenporträt
Subhahan Basha is assistent-professor, Dept. van Werktuigbouwkunde, GATES Institute of Technology, Gooty (A.P), India. Hij publiceerde een 30 onderzoekspublicaties in herhaalde tijdschriften. Zijn huidige onderzoeksgebied omvat mechanica, slijtagegedrag en verspaningsgedrag van aluminium-gebaseerde metaal-matrix composieten, optimalisatietechnieken en mo