25,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
13 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Kwestia typów zwrotów, w szczególno¿ci z czasów klasycznych w j¿zyku angielskim, zostäa wspomniana w wielu pracach. Ale problem ten zostä zbadany w tym lub w innym skrócie. Celem danej pracy jest zbadanie zwrotów i jego g¿ówne rodzaje, mog¿ powiedzie¿, ¿e rodzaje zwrotów s¿ równie¿ wymienione w celu zakwestionowania ich twardego ustrukturyzowanego u¿ycia w j¿zyku angielskim.Podstawowe wyniki badä mo¿na uogólni¿ w nast¿puj¿cy sposób: J¿zyki ró¿ni¿ si¿ wzorcami, na które pozwalaj¿ jako kompletne gramatycznie, to znaczy w' rodzajach zdä, których u¿ywaj¿.Syntaktyczny opis dowolnego j¿zyka jest…mehr

Produktbeschreibung
Kwestia typów zwrotów, w szczególno¿ci z czasów klasycznych w j¿zyku angielskim, zostäa wspomniana w wielu pracach. Ale problem ten zostä zbadany w tym lub w innym skrócie. Celem danej pracy jest zbadanie zwrotów i jego g¿ówne rodzaje, mog¿ powiedzie¿, ¿e rodzaje zwrotów s¿ równie¿ wymienione w celu zakwestionowania ich twardego ustrukturyzowanego u¿ycia w j¿zyku angielskim.Podstawowe wyniki badä mo¿na uogólni¿ w nast¿puj¿cy sposób: J¿zyki ró¿ni¿ si¿ wzorcami, na które pozwalaj¿ jako kompletne gramatycznie, to znaczy w' rodzajach zdä, których u¿ywaj¿.Syntaktyczny opis dowolnego j¿zyka jest naukowo mo¿liwy dzi¿ki wyodr¿bnieniu pewnych powtarzaj¿cych si¿ jednostek ekspresji i zbadaniu ich rozmieszczenia w kontekstach. Najwi¿kszymi z tych jednostek s¿ zdania, które w naturalny sposób mog¿ by¿ roz¿o¿one na mniejsze jednostki sk¿adowe - zwroty.
Autorenporträt
Eldor Ortiqov nació el 28 de julio de 1993. En 2016 - se graduó con una licenciatura. En 2017 ingresó en el Departamento de Máster de la Universidad Estatal de Uzbekistán de Idiomas Mundiales, con especialización en "Lingüística" (inglés), y en 2019 se graduó de la universidad con una maestría. Ahora trabaja en la universidad como profesor de inglés.