25,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
13 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

W ksi¿¿ce oceniono zagröenia i ryzyko zwi¿zane z köowymi pojazdami silnikowymi u¿ywanymi w ró¿nych warunkach klimatycznych, na przyk¿adzie eksploatacji w Iranie. Podano wyniki analizy warunków klimatycznych i drogowych eksploatacji pojazdów silnikowych. Zwraca si¿ uwag¿ na analiz¿ bezpiecze¿stwa strukturalnego i wypadków pojazdów silnikowych produkowanych w Iranie. Procedur¿ oceny ryzyka przedstawiono na przyk¿adzie uk¿adu hamulcowego powszechnie u¿ywanego samochodu osobowego w kraju. Proponowana metodologia analizy i oceny ryzyka pozwala na zwi¿kszenie niezawodnöci i bezpiecze¿stwa…mehr

Produktbeschreibung
W ksi¿¿ce oceniono zagröenia i ryzyko zwi¿zane z köowymi pojazdami silnikowymi u¿ywanymi w ró¿nych warunkach klimatycznych, na przyk¿adzie eksploatacji w Iranie. Podano wyniki analizy warunków klimatycznych i drogowych eksploatacji pojazdów silnikowych. Zwraca si¿ uwag¿ na analiz¿ bezpiecze¿stwa strukturalnego i wypadków pojazdów silnikowych produkowanych w Iranie. Procedur¿ oceny ryzyka przedstawiono na przyk¿adzie uk¿adu hamulcowego powszechnie u¿ywanego samochodu osobowego w kraju. Proponowana metodologia analizy i oceny ryzyka pozwala na zwi¿kszenie niezawodnöci i bezpiecze¿stwa eksploatacji samochodów poprzez zapobieganie awariom i ewentualnym wypadkom. Organizacja eksploatacji nowych modeli pojazdów silnikowych oraz uzasadnienie obowi¿zków gwarancyjnych dostawcy z wykorzystaniem proponowanego dwuetapowego podej¿cia pozwala na opracowanie i wdröenie w praktyce przedsi¿biorstw transportu samochodowego i firm dealerskich systemu ¿rodków technicznych zapewniaj¿cych bezwypadkow¿ eksploatacj¿ pojazdów i zmniejszaj¿cych koszty napraw samochodów w okresie gwarancyjnym, z uwzgl¿dnieniem regionalnej specyfiki eksploatacji.
Autorenporträt
Mohammad Rostamian - Máster, FGBOU VPO "Universidad Estatal de Moscú de Automóviles y Carreteras (MADI)".Vladimir Zorin - Doctor en Ciencias Técnicas, Profesor, Jefe del Departamento. "Producción y reparación de automóviles y vehículos de carretera", FSBEI ETO "Universidad Técnica Estatal de Automóviles y Carreteras de Moscú".