34,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 6-10 Tagen
payback
17 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Niniejsze badanie bada, w jakim stopniu mo¿na wspierä autonomi¿ ucz¿cych si¿ w sytuacji mieszanego uczenia si¿, obejmuj¿cej integracj¿ systemu zarz¿dzania kursem z tradycyjnymi zaj¿ciami z j¿zyka angielskiego twarz¿ w twarz. Celem jest okre¿lenie, czy istniej¿ dowody na to, ¿e taka interwencja powoduje zmiany w postrzeganiu i praktyce uczniów w odniesieniu do ich samodzielnego uczenia si¿. W badaniach wykorzystano metody jako¿ciowe i ilo¿ciowe oraz przyj¿to podej¿cie studium przypadku wraz z elementami projektu quasi-eksperymentalnego. Dane z czterech narz¿dzi badawczych: tj. Kwestionariusza,…mehr

Produktbeschreibung
Niniejsze badanie bada, w jakim stopniu mo¿na wspierä autonomi¿ ucz¿cych si¿ w sytuacji mieszanego uczenia si¿, obejmuj¿cej integracj¿ systemu zarz¿dzania kursem z tradycyjnymi zaj¿ciami z j¿zyka angielskiego twarz¿ w twarz. Celem jest okre¿lenie, czy istniej¿ dowody na to, ¿e taka interwencja powoduje zmiany w postrzeganiu i praktyce uczniów w odniesieniu do ich samodzielnego uczenia si¿. W badaniach wykorzystano metody jako¿ciowe i ilo¿ciowe oraz przyj¿to podej¿cie studium przypadku wraz z elementami projektu quasi-eksperymentalnego. Dane z czterech narz¿dzi badawczych: tj. Kwestionariusza, dzienników uczenia si¿ uczniów, wywiadów i obserwacji w klasie s¿ triangulowane i ¿¿czone w celu zwi¿kszenia trafno¿ci i wiarygodno¿ci wyników, które sugeruj¿, ¿e system zarz¿dzania kursem odgrywa znacz¿c¿ rol¿ w tworzeniu i rozwoju czterech aspekty autonomii ucz¿cego si¿. S¿ to autonomiczne postrzeganie, autonomiczne zachowanie, autonomiczna strategia i wspó¿zale¿no¿¿.
Autorenporträt
Seu interesse de pesquisa em autonomia do aluno começou quando ela era estudante de doutorado na Universidade de Newcastle, no Reino Unido. Atualmente, ela é professora na Kasetsart University, Tailândia, onde começou sua carreira de professora em 2001. Na KU, ela se envolveu com programas de inglês para fins específicos e inglês para comunicação internacional.