32,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 6-10 Tagen
payback
16 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Zrozumienie zachowania si¿ pali skalnych podczas pe¿zania w warunkach zarówno suchych jak i wilgotnych pomo¿e w ocenie d¿ugoterminowej stabilno¿ci pali skalnych. Zbadano równie¿ wp¿yw g¿sto¿ci zag¿szczania (1700 kg/m3 i 1850 kg/m3) na wilgotne (8% zawarto¿ci wody) próbki dla czterech pr¿dko¿ci ¿cinania (0,5 mm/min, 0,05 mm/min, 0,0275 mm/min i 0,005 mm/min). Zastosowano napr¿¿enia normalne o warto¿ciach 160 kPa, 480 kPa i 750 kPa. Uzyskane warto¿ci k¿tów tarcia wewn¿trznego w zale¿no¿ci od szybko¿ci odksztäcenia ¿cinaj¿cego wykre¿lono w postaci pó¿logarytmicznej, a dane wykazuj¿ do¿¿ spójn¿…mehr

Produktbeschreibung
Zrozumienie zachowania si¿ pali skalnych podczas pe¿zania w warunkach zarówno suchych jak i wilgotnych pomo¿e w ocenie d¿ugoterminowej stabilno¿ci pali skalnych. Zbadano równie¿ wp¿yw g¿sto¿ci zag¿szczania (1700 kg/m3 i 1850 kg/m3) na wilgotne (8% zawarto¿ci wody) próbki dla czterech pr¿dko¿ci ¿cinania (0,5 mm/min, 0,05 mm/min, 0,0275 mm/min i 0,005 mm/min). Zastosowano napr¿¿enia normalne o warto¿ciach 160 kPa, 480 kPa i 750 kPa. Uzyskane warto¿ci k¿tów tarcia wewn¿trznego w zale¿no¿ci od szybko¿ci odksztäcenia ¿cinaj¿cego wykre¿lono w postaci pó¿logarytmicznej, a dane wykazuj¿ do¿¿ spójn¿ tendencj¿ liniow¿. Zarówno w przypadku suchych, jak i wilgotnych pali skalnych Spring Gulch, pr¿dko¿ci odksztäcenia ¿cinaj¿cego zastosowane w tym badaniu nie wykazuj¿ wi¿kszego wp¿ywu na wytrzymäo¿¿ materiäu na ¿cinanie, nawet je¿li k¿t tarcia i kohezja s¿ zale¿ne od pr¿dko¿ci odksztäcenia. K¿t tarcia wewn¿trznego materiäów z pali skalnych w warunkach wilgotnych zmniejsza si¿ wraz ze wzrostem g¿sto¿ci zag¿szczania. Ponadto kohezja wzrasta wraz ze wzrostem g¿sto¿ci zag¿szczania przy niezmienionej zawarto¿ci wody.
Autorenporträt
EDUCATION Bachelor of Science in Mining Engineering, University of mines and Technology, Ghana, Masters in Mineral Engineering with Specialization in Geotechnical Engineering, New Mexico Institute of Mining and Technology, USA