27,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
14 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

W ramach tych badä zsyntetyzowano kompozyty Al-Si-Gr do nak¿adania pow¿ok wewn¿trznych butli, stosuj¿c technik¿ formowania natryskowego w celu poprawy ich odporno¿ci na zu¿ycie. Przetwarzanie tych kompozytów konwencjonalnymi drogami odlewniczymi jest skomplikowane ze wzgl¿du na niemieszalno¿¿ cieczy i unoszenie si¿ na niej proszku grafitowego o mäej g¿sto¿ci podczas zestalania si¿ stopu. W niniejszych badaniach kompozyt Al-Si-Gr produkowany jest metod¿ formowania natryskowego, a nast¿pnie wprowadzono przetwarzanie metod¿ FSP (ang. friction stirshir processing) w celu udoskonalenia…mehr

Produktbeschreibung
W ramach tych badä zsyntetyzowano kompozyty Al-Si-Gr do nak¿adania pow¿ok wewn¿trznych butli, stosuj¿c technik¿ formowania natryskowego w celu poprawy ich odporno¿ci na zu¿ycie. Przetwarzanie tych kompozytów konwencjonalnymi drogami odlewniczymi jest skomplikowane ze wzgl¿du na niemieszalno¿¿ cieczy i unoszenie si¿ na niej proszku grafitowego o mäej g¿sto¿ci podczas zestalania si¿ stopu. W niniejszych badaniach kompozyt Al-Si-Gr produkowany jest metod¿ formowania natryskowego, a nast¿pnie wprowadzono przetwarzanie metod¿ FSP (ang. friction stirshir processing) w celu udoskonalenia mikrostruktury kompozytu formowanego natryskowo. Obecne prace badawcze maj¿ na celu zbadanie stopu Al-Si przy u¿yciu grafitu oraz zbadanie zmian w mikrostrukturze i w¿äciwo¿ciach mechanicznych materiäu po FSP. Z kompozytów Al-6Si-5Gr, Al-12Si-5Gr i Al-18Si-5Gr wykonano odlewy natryskowe w ksztäcie tarcz. Ponadto kompozyty Al-Si-Gr formowane natryskowo poddano dziäaniu FSP. Stwierdzono, ¿e mikrostruktura strefy mieszania jest wysoce uszlachetniona w porównaniu z materiäem formowanym natryskowo. FSP doprowadzi¿o do cäkowitej homogenizacji i eliminacji wad odlewniczych, zw¿aszcza porowato¿ci. W¿äciwo¿ci mechaniczne, takie jak twardo¿¿ i wytrzymäo¿¿ na rozci¿ganie, uleg¿y znacznej poprawie po zastosowaniu FSP.
Autorenporträt
El profesor Abhijeet Bajpai se graduó en el REC, Rewa, M.P., India. Obtuvo su MTech en el IIT, Roorkee, India.El Dr. Devendra Singh obtuvo su B. Tech, MTech y Ph.D. en el IIT, Kanpur, India.El Dr. Raj Kumar Singh se graduó en el TIT, Bhopal. Obtuvo su MTech & PhD en MANIT, Bhopal, India.