36,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
18 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Sektor us¿ug prze¿ywa obecnie gwätowny wzrost, wspieraj¿c tym samym rozwój gospodarczy. Ma jednak siln¿ konkurencj¿, st¿d konieczno¿¿ zwrócenia uwagi na jako¿¿ ¿wiadczonych us¿ug. Celem pracy jest zbadanie wp¿ywu postrzeganej jako¿ci obs¿ugi w towarzystwach ubezpiecze¿ komunikacyjnych na postawy posiadaczy polis. Aby osi¿gn¿¿ ten cel, w pierwszej kolejno¿ci przeprowadzili¿my badanie jako¿ciowe, które pozwoli¿o nam zidentyfikowä czynniki oceny jako¿ci us¿ugi. Nast¿pnie przeprowadzili¿my badanie ilo¿ciowe na próbie 210 ubezpieczonych kierowców w mie¿cie Kara za pomoc¿ kwestionariusza. Wyniki…mehr

Produktbeschreibung
Sektor us¿ug prze¿ywa obecnie gwätowny wzrost, wspieraj¿c tym samym rozwój gospodarczy. Ma jednak siln¿ konkurencj¿, st¿d konieczno¿¿ zwrócenia uwagi na jako¿¿ ¿wiadczonych us¿ug. Celem pracy jest zbadanie wp¿ywu postrzeganej jako¿ci obs¿ugi w towarzystwach ubezpiecze¿ komunikacyjnych na postawy posiadaczy polis. Aby osi¿gn¿¿ ten cel, w pierwszej kolejno¿ci przeprowadzili¿my badanie jako¿ciowe, które pozwoli¿o nam zidentyfikowä czynniki oceny jako¿ci us¿ugi. Nast¿pnie przeprowadzili¿my badanie ilo¿ciowe na próbie 210 ubezpieczonych kierowców w mie¿cie Kara za pomoc¿ kwestionariusza. Wyniki wskazuj¿ na pozytywny i istotny wp¿yw postrzeganej jako¿ci us¿ugi na postaw¿ ubezpieczonych poprzez wymiar relacji mi¿dzy agentami a ubezpieczonymi oraz wymiar ubezpieczenia. Z drugiej strony wp¿yw ten nie jest istotny dla wymiarów rzetelno¿ci ¿wiadczonych us¿ug i etyczno¿ci.
Autorenporträt
Lamboni Manoabé est Doctorant à la Faculté des Sciences Economique et de Gestion, Université de Kara, Kara, Togo