18,99 €
inkl. MwSt.

Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
9 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Ostatnio organizacje non-profit (NPO) s¿ coraz bardziej zaniepokojone swoim zrównowäonym rozwojem z powodu obecnego z¿o¿onego i dynamicznego ¿rodowiska, w którym dziäaj¿. Takie warunki sk¿aniaj¿ organizacje non-profit do przyjmowania nowych i innowacyjnych podej¿¿ do realizacji ich misji i utrzymania trwäo¿ci oraz wzrost. W zwi¿zku z tym niniejsza ksi¿¿ka ma na celu zbadanie modeli jako¿ci jako jednego z tych podej¿¿. Chociä modele jako¿ci, np. Model EFQM jest uwäany za efektywne ramy dla poprawy wyników organizacji, jednak wydaje si¿, ¿e modele te nie zostäy odpowiednio zbadane w kontek¿cie…mehr

Produktbeschreibung
Ostatnio organizacje non-profit (NPO) s¿ coraz bardziej zaniepokojone swoim zrównowäonym rozwojem z powodu obecnego z¿o¿onego i dynamicznego ¿rodowiska, w którym dziäaj¿. Takie warunki sk¿aniaj¿ organizacje non-profit do przyjmowania nowych i innowacyjnych podej¿¿ do realizacji ich misji i utrzymania trwäo¿ci oraz wzrost. W zwi¿zku z tym niniejsza ksi¿¿ka ma na celu zbadanie modeli jako¿ci jako jednego z tych podej¿¿. Chociä modele jako¿ci, np. Model EFQM jest uwäany za efektywne ramy dla poprawy wyników organizacji, jednak wydaje si¿, ¿e modele te nie zostäy odpowiednio zbadane w kontek¿cie organizacji non-profit. Korzystaj¿c z eksploracyjnego, jako¿ciowego, dog¿¿bnego studium przypadku, ksi¿¿ka analizuje przypadek brytyjskich organizacji non-profit. Dostarcza przemy¿lanych informacji na temat tego, jak modele jako¿ci [w szczególno¿ci model EFQM] mog¿ by¿ przyj¿te przez organizacje non-profit jako ramy dla poprawy wydajno¿ci. Ponadto ksi¿¿ka uzasadnia pewne modyfikacje modelu EFQM, które maj¿ na celu odniesienie si¿ do natury ¿wiata non-profit. Wreszcie, wprowadza model integracji jako¿ci, oceny wyników i doskonalenia razem, aby dziää jako cykl ci¿g¿ego doskonalenia dla organizacji non-profit.
Autorenporträt
Works as a lecturer & research fellow in strategy at the Leeds University Business School. His research focuses on organization performance improvement within the nonprofit sector, as well as, cross-boundary collaboration. He holds two master's degrees in Project Management and Management Science.