45,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 6-10 Tagen
payback
23 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Istniej¿ca literatura badawcza zwi¿zana z zaufaniem jest obszerna i bardzo zró¿nicowana. Zaufanie by¿o badane pod kädym k¿tem: filozoficznym, socjologicznym, psychologicznym, informatycznym, ekonomicznym i prawnym - by wymieni¿ tylko kilka z nich. Oferowany tu wk¿ad odnosi si¿ do zaufania z semiotycznego punktu widzenia, w odniesieniu do kontekstów u¿ytkowania e-us¿ug. Nowatorska semiotyka e-ufno¿ci jest prezentowana i wspierana poprzez zastosowanie ram EST (E-Service Trust). Dowody pomocnicze s¿ przedstawiane zarówno w formie empirycznych badä u¿ytkowników, jak i poprzez zastosowanie metody…mehr

Produktbeschreibung
Istniej¿ca literatura badawcza zwi¿zana z zaufaniem jest obszerna i bardzo zró¿nicowana. Zaufanie by¿o badane pod kädym k¿tem: filozoficznym, socjologicznym, psychologicznym, informatycznym, ekonomicznym i prawnym - by wymieni¿ tylko kilka z nich. Oferowany tu wk¿ad odnosi si¿ do zaufania z semiotycznego punktu widzenia, w odniesieniu do kontekstów u¿ytkowania e-us¿ug. Nowatorska semiotyka e-ufno¿ci jest prezentowana i wspierana poprzez zastosowanie ram EST (E-Service Trust). Dowody pomocnicze s¿ przedstawiane zarówno w formie empirycznych badä u¿ytkowników, jak i poprzez zastosowanie metody badä indukcyjnych. G¿ównym przedmiotem prac s¿ spotkania B2C (business-to-consumer) w ramach e-us¿ug, przy czym kolejny wk¿ad jest oferowany w odniesieniu do kontekstu e-us¿ug realizowanych w ramach wspó¿pracy wirtualnych organizacji (VO). Przedstawione dowody empiryczne pochodz¿ ze spotkä dotycz¿cych e-us¿ug konsumenckich z kilkoma wänymi serwisami bankowo¿ci elektronicznej z siedzib¿ w Zjednoczonym Królestwie.
Autorenporträt
Timothy French - Título de Doctor en Filosofía, Centro de Investigación en Informática, Henley Business School de la Universidad de Reading, Escuela de Informática.