32,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 6-10 Tagen
payback
16 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Bezpieczne zachowania seksualne wobec HIV/AIDS w¿ród migrantów z Myanmaru w populacji w wieku rozrodczym w prowincji Samutsakhon w Tajlandii zostäy ocenione jako badanie przekrojowe w 2008 roku. Znaleziono ich charakterystyk¿ spo¿eczno-demograficzn¿, wiedz¿, postrzeganie i wskazówki do dziäania w zakresie HIV/AIDS oraz bezpieczne zachowania seksualne.zachowania seksualne bezpieczne w tym badaniu to nie seks z nieznanym partnerem, zamiar wierno¿ci mä¿onkowi lub partnerowi, zamiar u¿ywania prezerwatywy i konsekwentne u¿ywanie prezerwatywy.Spo¿ród 260 respondentów 69,6% zachowuje si¿ w sposób…mehr

Produktbeschreibung
Bezpieczne zachowania seksualne wobec HIV/AIDS w¿ród migrantów z Myanmaru w populacji w wieku rozrodczym w prowincji Samutsakhon w Tajlandii zostäy ocenione jako badanie przekrojowe w 2008 roku. Znaleziono ich charakterystyk¿ spo¿eczno-demograficzn¿, wiedz¿, postrzeganie i wskazówki do dziäania w zakresie HIV/AIDS oraz bezpieczne zachowania seksualne.zachowania seksualne bezpieczne w tym badaniu to nie seks z nieznanym partnerem, zamiar wierno¿ci mä¿onkowi lub partnerowi, zamiar u¿ywania prezerwatywy i konsekwentne u¿ywanie prezerwatywy.Spo¿ród 260 respondentów 69,6% zachowuje si¿ w sposób umiarkowany,15,4% w dobrym i 15,0% w z¿ym poziomie. Konsekwentne u¿ywanie prezerwatywy wynosi 55,8%.Analiza danych pokazuje, ¿e istniäy zwi¿zki pomi¿dzy wiekiem, p¿ci¿, poziomem wyksztäcenia, stanem cywilnym, zawodem, poziomem wiedzy, poziomem percepcji, mediami, wp¿ywem na osob¿, do¿wiadczeniem w postrzeganiu czynników zwi¿zanych z AIDS oraz bezpiecznym zachowaniem seksualnym.Personel medyczny jest osob¿, która ma najwi¿kszy wp¿yw na zachowanie. Nale¿y bardziej zach¿cä do kontynuowania edukacji zdrowotnej i programu promocji prezerwatyw w miejscu pracy. Nale¿y bardziej doceniä wspóln¿ wspó¿prac¿ w¿adz lokalnych, wojewódzkiego urz¿du zdrowia i organizacji pozarz¿dowych. Nale¿y przeprowadzi¿ dalsze pog¿¿bione badania jako¿ciowe dotycz¿ce bezpiecznych zachowä seksualnych w¿ród nich.
Autorenporträt
Dr. Kyaw Soe Nyunt, 35 años de edad Médico de Myanmar, M.B.,B.S (2002)(YGN, Myanmar),M.P.H.M (2008)(Universidad de Mahidol, Tailandia); profesor del Departamento de Control de Enfermedades de la Universidad de Salud Comunitaria de Myanmar, estudios profesionalizados en atención comunitaria y gestión del VIH/SIDA, impartiendo capacitación a proveedores de atención primaria de la salud.