39,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
Entspannt einkaufen: verlängerte Rückgabefrist1) bis zum 20.01.2024
payback
20 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Dyskursy i inicjatywy "miast w okresie przej¿ciowym", maj¿ce na celu uodpornienie wzorów produkcji i konsumpcji naszych spo¿ecze¿stw przemys¿owych, mog¿ prowadzi¿ do odnowy kulturowej. Jednak z punktu widzenia strukturalnego transformacja ekologiczna naszych spo¿ecze¿stw mo¿e mie¿ miejsce jedynie w wi¿kszych skalach terytorialnych integruj¿cych miasto i jego produktywne terytoria, które z punktu widzenia gospodarki obiegowej powinny by¿ idealnie zdolne do tworzenia podmiotów "neutralnych ekologicznie". Staraj¿c si¿ zrozumie¿ metabolizm terytorialny, który ¿¿czy miasto i jego tereny rolnicze,…mehr

Produktbeschreibung
Dyskursy i inicjatywy "miast w okresie przej¿ciowym", maj¿ce na celu uodpornienie wzorów produkcji i konsumpcji naszych spo¿ecze¿stw przemys¿owych, mog¿ prowadzi¿ do odnowy kulturowej. Jednak z punktu widzenia strukturalnego transformacja ekologiczna naszych spo¿ecze¿stw mo¿e mie¿ miejsce jedynie w wi¿kszych skalach terytorialnych integruj¿cych miasto i jego produktywne terytoria, które z punktu widzenia gospodarki obiegowej powinny by¿ idealnie zdolne do tworzenia podmiotów "neutralnych ekologicznie". Staraj¿c si¿ zrozumie¿ metabolizm terytorialny, który ¿¿czy miasto i jego tereny rolnicze, pod¿¿aj¿c za strumieniem bioodpadów, zanika pierwotny obraz miasta i jego po¿ywnego zaplecza, ods¿aniaj¿c infrastruktur¿ przemys¿ow¿, która, podobnie jak masy wywieraj¿ce pole si¿ grawitacyjnych, znieksztäca przestrze¿ i w du¿ym stopniu wp¿ywa na praktyki i reprezentacje spo¿eczne i polityczne. Jego si¿a i intensywno¿¿ zast¿puj¿ argumentacj¿. Nie jest jednak oczywiste, ¿e ta si¿a jest zawsze po¿¿dana. Ale czy mo¿liwe jest zarz¿dzanie bioodpadami miejskimi na skal¿ terytorialn¿ bez udziäu przemys¿u? Hipotetyczno¿¿ bioodpadów miejskich nie jest kwesti¿ si¿y przemys¿u.
Autorenporträt
Tengo una formación interdisciplinaria (cursos de arte y cultura en Caen, Lille y Berlín, y luego una maestría de IGEAT-ULB en ciencias y gestión ambiental en Bruselas). Soy cofundador del Centre d'écologie urbaine de Bruxelles (Centro de Ecología Urbana de Bruselas), donde he estado a cargo de la misión y la comunicación, buscando sistemáticamente combinar la reflexión y la acción.