30,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
Entspannt einkaufen: verlängerte Rückgabefrist1) bis zum 20.01.2024
payback
15 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

¿lubowanie jest dobrowolnym aktem, w którym mówca obiecuje Bogu co¿, je¿li jego pro¿ba zostanie przyj¿ta. W niniejszym opracowaniu podj¿to prób¿ studium ¿lubowania w tekstach biblijnych z perspektywy pragmatycznej. W zwi¿zku z tym wyznaczono nast¿puj¿ce cele: (1) rozpoznanie rodzajów ¿lubów u¿ywanych w Biblii; (2) poszukiwanie funkcji ¿lubu w Biblii; (3) rzucenie ¿wiat¿a na ró¿ne struktury, które s¿ u¿ywane w wykonywaniu ¿lubów; (4) zbadanie aktu mowy ¿lubu w odniesieniu do innych aktów mowy, takich jak przyrzeczenia, obietnice i przysi¿gi; (5) okre¿lenie elementów pragmatycznych i strategii…mehr

Produktbeschreibung
¿lubowanie jest dobrowolnym aktem, w którym mówca obiecuje Bogu co¿, je¿li jego pro¿ba zostanie przyj¿ta. W niniejszym opracowaniu podj¿to prób¿ studium ¿lubowania w tekstach biblijnych z perspektywy pragmatycznej. W zwi¿zku z tym wyznaczono nast¿puj¿ce cele: (1) rozpoznanie rodzajów ¿lubów u¿ywanych w Biblii; (2) poszukiwanie funkcji ¿lubu w Biblii; (3) rzucenie ¿wiat¿a na ró¿ne struktury, które s¿ u¿ywane w wykonywaniu ¿lubów; (4) zbadanie aktu mowy ¿lubu w odniesieniu do innych aktów mowy, takich jak przyrzeczenia, obietnice i przysi¿gi; (5) okre¿lenie elementów pragmatycznych i strategii stosowanych przy sk¿adaniu ¿lubowania; (6) ustalenie, w jaki sposób wykorzystywane s¿ ¿rodki retoryczne przy sk¿adaniu ¿lubowania; (7) oraz wykorzystanie modelu eklektycznego do analizy biblijnych tekstów ¿lubowania. Opracowanie sk¿ada si¿ z pi¿ciu rozdziäów. Rozdziä pierwszy zawiera wprowadzenie, natomiast rozdziä drugi jest po¿wi¿cony teoretycznemu kontekstowi ¿lubowania. Rozdziä trzeci przedstawia pragmatyczn¿ perspektyw¿ ¿lubowania; rozdziä czwarty przedstawia praktyczn¿ stron¿ opracowania; rozdziä pi¿ty podsumowuje wnioski, rekomendacje, a tak¿e sugestie dotycz¿ce dalszych badä.
Autorenporträt
Ibtihal Jasim Abbas es un Asst. Lec. en el colegio de Al Imam Al Kadhum (AS) para Ciencias Islámicas. Tiene un M.A. en Lengua y Lingüística Inglesa/ Departamento de Inglés/ Universidad de Babilonia/ Iraq.