27,99 €
Versandkostenfrei*
inkl. MwSt.
Sofort lieferbar
14 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Ksztäcenie integracyjne opiera si¿ na prawie kädego dziecka do bycia cz¿onkiem wspólnego ¿ycia szkolnego oraz do zdobycia najbardziej odpowiednich do¿wiadcze¿ w zakresie nauczania i edukacji. W niniejszej ksi¿¿ce uznaje si¿, ¿e edukacja integracyjna mo¿e uwzgl¿dniä ró¿norodno¿¿ uczniów, bior¿c pod uwag¿ fakt, ¿e wszystkie szko¿y ogólnoksztäc¿ce o orientacji integracyjnej stanowi¿ najskuteczniejszy ¿rodek do osi¿gni¿cia wyksztäcenia dla wszystkich. Na proces inkluzji wp¿yw maj¿ stosowane modele edukacji w¿¿czaj¿cej i niepe¿nosprawno¿ci. Dziecko jako skomplikowana jednostka jest w¿¿czane w stale…mehr

Produktbeschreibung
Ksztäcenie integracyjne opiera si¿ na prawie kädego dziecka do bycia cz¿onkiem wspólnego ¿ycia szkolnego oraz do zdobycia najbardziej odpowiednich do¿wiadcze¿ w zakresie nauczania i edukacji. W niniejszej ksi¿¿ce uznaje si¿, ¿e edukacja integracyjna mo¿e uwzgl¿dniä ró¿norodno¿¿ uczniów, bior¿c pod uwag¿ fakt, ¿e wszystkie szko¿y ogólnoksztäc¿ce o orientacji integracyjnej stanowi¿ najskuteczniejszy ¿rodek do osi¿gni¿cia wyksztäcenia dla wszystkich. Na proces inkluzji wp¿yw maj¿ stosowane modele edukacji w¿¿czaj¿cej i niepe¿nosprawno¿ci. Dziecko jako skomplikowana jednostka jest w¿¿czane w stale rozwijaj¿cy si¿ system interakcji z rodzin¿, szko¿¿, dzielnic¿ i relacjami spo¿ecznymi. Zarówno nauczyciele, jak i rodziny mog¿ wspierä zmiany zachodz¿ce w dzieciach, ale to, co jest naprawd¿ potrzebne, to jakie¿ szersze zmiany w naszych szko¿ach i spo¿eczno¿ciach. Dzieci niepe¿nosprawne lub o specjalnych potrzebach edukacyjnych mog¿ w równym stopniu uczestniczy¿ w szkolnym programie nauczania, ale najpierw konieczna jest gotowo¿¿ szko¿y do zaakceptowania ich w równym stopniu.
Autorenporträt
Maria Sakellariou es profesora del Departamento de Jardín de Infancia de la Universidad de Ioannina. Panagiota Strati es Doctor en el Departamento de Jardín de Infancia de la Universidad de Ioannina y profesor de jardín de infancia en educación inclusiva. Polyxeni Mitsi es candidato al doctorado en el Departamento de Jardín de Infancia de la Universidad de Ioannina y profesor de escuela primaria.