20,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
payback
10 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Nadal nie ma wyränej granicy mi¿dzy wolnymi kombinacjami s¿ów a jednostkami frazeologicznymi. Istnieje niezliczona ilo¿¿ przypadków po¿rednich pomi¿dzy skrajno¿ciami pe¿nej motywacji i ró¿norodno¿ci¿ elementów s¿ownych oraz brakiem motywacji w po¿¿czeniu z pe¿n¿ stabilno¿ci¿ elementów leksykalnych i struktur¿ gramatyczn¿. Praca ta oferuje poznawcz¿ perspektyw¿ rozwää na temat znaczenia frazeologicznego. Celem artyku¿u jest rekonstrukcja koncepcyjnej organizacji znacze¿ frazeologicznych na przyk¿adzie angielskiego czasownika nazwanego frazeologiczn¿ kombinacj¿ s¿ów. Z kolei identyfikacja…mehr

Produktbeschreibung
Nadal nie ma wyränej granicy mi¿dzy wolnymi kombinacjami s¿ów a jednostkami frazeologicznymi. Istnieje niezliczona ilo¿¿ przypadków po¿rednich pomi¿dzy skrajno¿ciami pe¿nej motywacji i ró¿norodno¿ci¿ elementów s¿ownych oraz brakiem motywacji w po¿¿czeniu z pe¿n¿ stabilno¿ci¿ elementów leksykalnych i struktur¿ gramatyczn¿. Praca ta oferuje poznawcz¿ perspektyw¿ rozwää na temat znaczenia frazeologicznego. Celem artyku¿u jest rekonstrukcja koncepcyjnej organizacji znacze¿ frazeologicznych na przyk¿adzie angielskiego czasownika nazwanego frazeologiczn¿ kombinacj¿ s¿ów. Z kolei identyfikacja organizacji koncepcyjnej jest etapem w okre¿laniu potencjäu funkcjonalnego i poznawczego rozwäanych jednostek j¿zykowych. Zgodnie z onomasiologiczn¿ interpretacj¿ definicji kombinacji s¿ów frazeologicznych, jednostki czasownikowe identyfikuj¿ poj¿cie, a pozostäe s¿owa i etykiety identyfikuj¿ cechy tego poj¿cia. Analiza przeprowadzona w niniejszej monografii wykazuje, ¿e trzy rodzaje cech koncepcyjnych w ró¿ny sposób uczestnicz¿ w ksztätowaniu struktury angielskich kombinacji czasownikowych o nazwach frazeologicznych.
Autorenporträt
Candidato de Ciencia (Filología), Profesor Principal del Departamento de Filología Inglesa, Instituto Sibai (sucursal), Universidad Estatal de Bashkir. Esfera de intereses científicos - fraseología inglesa, lexicografía, problemas lingüísticos cognitivos.