34,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 6-10 Tagen
payback
17 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Edukatorzy zgadzaj¿ si¿, ¿e krytyczne my¿lenie nie powinno by¿ tylko kolejn¿ opcj¿ edukacyjn¿, ale nieodzown¿ cz¿¿ci¿ edukacji. Jednak debata nad konstrukcj¿ i nauczaniem krytycznego my¿lenia rodzi dwa zasadnicze pytania, a mianowicie: (1) Jakie procesy poznawcze le¿¿ u podstaw krytycznego my¿lenia? oraz (2) Czy nauczanie krytycznego my¿lenia powinno by¿ ogólne czy skontekstualizowane? W centrum uwagi tej ksi¿¿ki znajdzie si¿ analiza tych fundamentalnych pytä. W szczególno¿ci autor podejmuje si¿ empirycznego badania w celu (a) zbadania struktury kognitywnej my¿lenia krytycznego poprzez…mehr

Produktbeschreibung
Edukatorzy zgadzaj¿ si¿, ¿e krytyczne my¿lenie nie powinno by¿ tylko kolejn¿ opcj¿ edukacyjn¿, ale nieodzown¿ cz¿¿ci¿ edukacji. Jednak debata nad konstrukcj¿ i nauczaniem krytycznego my¿lenia rodzi dwa zasadnicze pytania, a mianowicie: (1) Jakie procesy poznawcze le¿¿ u podstaw krytycznego my¿lenia? oraz (2) Czy nauczanie krytycznego my¿lenia powinno by¿ ogólne czy skontekstualizowane? W centrum uwagi tej ksi¿¿ki znajdzie si¿ analiza tych fundamentalnych pytä. W szczególno¿ci autor podejmuje si¿ empirycznego badania w celu (a) zbadania struktury kognitywnej my¿lenia krytycznego poprzez zbadanie mo¿liwych relacji pomi¿dzy my¿leniem krytycznym, ogólnymi umiej¿tno¿ciami my¿lenia, usposobieniami i przekonaniami epistemicznymi oraz (b) zbadania wp¿ywu podej¿cia do nauczania ogólnego, infuzji i nauczania przez zanurzenie na efektywno¿¿ krytycznego my¿lenia uczniów. Wyniki te by¿yby cenne dla tych, którzy s¿ zainteresowani promowaniem krytycznego my¿lenia w swoich klasach, a tak¿e dla nauczycieli akademickich i studentów, którzy s¿ zainteresowani tematem krytycznego my¿lenia.
Autorenporträt
La Dra. Charoula Angeli es Profesora Adjunta de Tecnología de Instrucción en la Universidad de Chipre en Chipre. Estudió Ciencias de la Computación (BS y MS) y Tecnología de Sistemas de Instrucción (Ph.D.) en la Universidad de Indiana, USA. Sus intereses de investigación incluyen la enseñanza del pensamiento crítico y la integración de los ordenadores en la enseñanza y el aprendizaje.