36,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 6-10 Tagen
payback
18 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Od momentu ekspansji gospodarki rynkowej, ustanowionej przez kolonizacj¿, zostäa ona przeniesiona na struktury oparte zasadniczo nie na instytucjach rynkowych, ale na relacjach spo¿ecznych i wspólnotowych, w których indywidualne prawa w¿asno¿ci nie by¿y powszechne. Co wi¿cej, kolonizacja, ze wzgl¿du na s¿ab¿ zdolno¿¿ do w¿¿czania miejscowej ludno¿ci w nowe struktury gospodarcze, a tak¿e bior¿c pod uwag¿ ograniczenia infrastruktury edukacyjnej dost¿pnej dla ludno¿ci (zw¿aszcza ksztäcenia zawodowego), sprzyjäa ekspansji dziäalno¿ci nieformalnej. Inwestowanie w dziäalno¿¿ nieformaln¿ jest…mehr

Produktbeschreibung
Od momentu ekspansji gospodarki rynkowej, ustanowionej przez kolonizacj¿, zostäa ona przeniesiona na struktury oparte zasadniczo nie na instytucjach rynkowych, ale na relacjach spo¿ecznych i wspólnotowych, w których indywidualne prawa w¿asno¿ci nie by¿y powszechne. Co wi¿cej, kolonizacja, ze wzgl¿du na s¿ab¿ zdolno¿¿ do w¿¿czania miejscowej ludno¿ci w nowe struktury gospodarcze, a tak¿e bior¿c pod uwag¿ ograniczenia infrastruktury edukacyjnej dost¿pnej dla ludno¿ci (zw¿aszcza ksztäcenia zawodowego), sprzyjäa ekspansji dziäalno¿ci nieformalnej. Inwestowanie w dziäalno¿¿ nieformaln¿ jest postrzegane przez te podmioty jako rozwi¿zanie problemu niedostatecznego zatrudnienia w Kamerunie. W pierwszej cz¿¿ci przeanalizujemy inwestycje w czysto nieformalnym wymiarze w Kamerunie. Dlatego w pierwszym rozdziale przedstawiamy konkretne podej¿cia do inwestycji w dziäalno¿¿ nieformaln¿. Nast¿pnie w drugim rozdziale badamy wybory dotycz¿ce inwestycji w sektorze nieformalnym w Kamerunie.
Autorenporträt
Stephane Tchamy, titular de un Desc (Diploma de Estudios Superiores de Negocios) en ESSEC Douala, apoyo financiero y fundador y director general de Easy Food retail y consultor permanente de varios proyectos.