36,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 6-10 Tagen
payback
18 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Badania porównawcze zachowania si¿ wyki siewnej (odmiana Mghila), uprawianej zarówno w uprawie mi¿dzyplonowej z drzewem oliwnym (odmiana Chetoui), jak i w uprawie polowej, przeprowadzono w regionie Morneg, w pó¿nocno-wschodniej cz¿¿ci Tunezji (górny pó¿pustynia z ¿agodn¿ zim¿) w jednostce do¿wiadczalnictwa rolniczego INRAT w sezonie rolniczym 2015/2016. Zmierzono parametry charakteryzuj¿ce plon i jako¿¿ nasion wyki, a tak¿e pokrycie ro¿linno¿ci¿ gleby (NDVI) i wilgotno¿¿ gleby (Hp). Wyniki badä wskazuj¿ na istotn¿ rol¿ systemu agrole¿niczego w zmniejszaniu zapotrzebowania klimatycznego na…mehr

Produktbeschreibung
Badania porównawcze zachowania si¿ wyki siewnej (odmiana Mghila), uprawianej zarówno w uprawie mi¿dzyplonowej z drzewem oliwnym (odmiana Chetoui), jak i w uprawie polowej, przeprowadzono w regionie Morneg, w pó¿nocno-wschodniej cz¿¿ci Tunezji (górny pó¿pustynia z ¿agodn¿ zim¿) w jednostce do¿wiadczalnictwa rolniczego INRAT w sezonie rolniczym 2015/2016. Zmierzono parametry charakteryzuj¿ce plon i jako¿¿ nasion wyki, a tak¿e pokrycie ro¿linno¿ci¿ gleby (NDVI) i wilgotno¿¿ gleby (Hp). Wyniki badä wskazuj¿ na istotn¿ rol¿ systemu agrole¿niczego w zmniejszaniu zapotrzebowania klimatycznego na mi¿dzyplon i nawil¿anie mikroklimatu gleby. Podobnie drzewo odgrywa istotn¿ rol¿ w powolnym tworzeniu si¿ gleby, poniewä jego ukorzenienie sprzyja infiltracji wody i powietrza na g¿¿boko¿¿, zmianie skäy macierzystej i asymilacji sk¿adników od¿ywczych. Wyniki te stanowi¿ kluczowy element w biologicznym nawo¿eniu gleb, szczególnie w obliczu wzrostu zu¿ycia nawozów mineralnych.
Autorenporträt
Ibtissem Hseinia a obtenu son diplôme de Master en recherche, gestion d'écosystèmes naturels et valorisation de leurs ressources (agroforesterie) en 2016.