36,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in über 4 Wochen
  • Broschiertes Buch

Wszystkie wymienione w badaniu rodzaje zasobów elektronicznych s¿ dost¿pne, przy czym najwi¿cej odpowiedzi uzyskäy ksi¿¿ki elektroniczne. Badanie wykazäo, ¿e nie ma znacz¿cej ró¿nicy w stopniu, w jakim u¿ytkownicy korzystaj¿ z ERs. W badaniu zalecono mi¿dzy innymi, ¿e skoro ksi¿¿ki elektroniczne s¿ dost¿pne w bibliotece uniwersyteckiej, kierownictwo biblioteki uniwersyteckiej powinno zintensyfikowä dost¿pno¿¿ innych typów, zw¿aszcza CD-ROM-ów i DVD, dostarczaj¿c ich wi¿cej.Niewystarczaj¿ca liczba pracowników, brak nowoczesnych narz¿dzi, trudno¿ci w katalogowaniu i zaleg¿o¿ci w klasyfikacji,…mehr

Produktbeschreibung
Wszystkie wymienione w badaniu rodzaje zasobów elektronicznych s¿ dost¿pne, przy czym najwi¿cej odpowiedzi uzyskäy ksi¿¿ki elektroniczne. Badanie wykazäo, ¿e nie ma znacz¿cej ró¿nicy w stopniu, w jakim u¿ytkownicy korzystaj¿ z ERs. W badaniu zalecono mi¿dzy innymi, ¿e skoro ksi¿¿ki elektroniczne s¿ dost¿pne w bibliotece uniwersyteckiej, kierownictwo biblioteki uniwersyteckiej powinno zintensyfikowä dost¿pno¿¿ innych typów, zw¿aszcza CD-ROM-ów i DVD, dostarczaj¿c ich wi¿cej.Niewystarczaj¿ca liczba pracowników, brak nowoczesnych narz¿dzi, trudno¿ci w katalogowaniu i zaleg¿o¿ci w klasyfikacji, niewystarczaj¿ca motywacja itp. to niektóre z wyzwä stoj¿cych przed dziäami technicznymi badanej biblioteki akademickiej. W badaniach ujawniono równie¿, jako zapowied¿ ¿wietlanej przysz¿o¿ci lub dobrych perspektyw dla dziäów technicznych w badanej bibliotece, wzrost poparcia dla automatyzacji bibliotek, mo¿liwo¿ci szkoleniowe dost¿pne poza granicami kraju, wprowadzenie systemu zarz¿dzania informacj¿, szybkie przej¿cie od metody r¿cznej do komputerowej itp.
Autorenporträt
Abdrahman Atanda Moustaph(CLN, NLA)trabaja en la Biblioteca de la Universidad del Estado de Kwara como bibliotecario de catálogos y también como bibliotecario asociado en la Biblioteca de la Mezquita Central Jum'mat de Ilorin, Nigeria.Raihanat AHMAD (ALA) trabajaen la Biblioteca Académica de la Universidad Canadiense de Dubai, Emiratos Árabes Unidos.