36,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 6-10 Tagen
payback
18 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

W dzisiejszych czasach maszyny sterowane numerycznie s¿ wykorzystywane w kädym rodzaju procesów produkcyjnych. Niezawodno¿¿ maszyn CNC nienormalnie wzrasta. Maszyny CNC z ¿atwo¿ci¿ realizuj¿ programy takie jak przesuni¿cie narz¿dzia, kompensacja narz¿dzia, ró¿ne stopnie oblicze¿ oraz zdolno¿¿ do wysy¿ania danych i odbierania ich z ró¿nych ¿róde¿, w tym równie¿ ze ¿róde¿ zdalnych. Maszyny CNC przenosz¿ sprz¿t tn¿cy w ¿wietle zlece¿, które s¿ wst¿pnie zaprogramowane i oferuj¿ wysok¿ dok¿adno¿¿. Tak wi¿c, dla lepszej dok¿adno¿ci i wy¿szego wskänika produktywno¿ci tokarki CNC uwäane za ni¿…mehr

Produktbeschreibung
W dzisiejszych czasach maszyny sterowane numerycznie s¿ wykorzystywane w kädym rodzaju procesów produkcyjnych. Niezawodno¿¿ maszyn CNC nienormalnie wzrasta. Maszyny CNC z ¿atwo¿ci¿ realizuj¿ programy takie jak przesuni¿cie narz¿dzia, kompensacja narz¿dzia, ró¿ne stopnie oblicze¿ oraz zdolno¿¿ do wysy¿ania danych i odbierania ich z ró¿nych ¿róde¿, w tym równie¿ ze ¿róde¿ zdalnych. Maszyny CNC przenosz¿ sprz¿t tn¿cy w ¿wietle zlece¿, które s¿ wst¿pnie zaprogramowane i oferuj¿ wysok¿ dok¿adno¿¿. Tak wi¿c, dla lepszej dok¿adno¿ci i wy¿szego wskänika produktywno¿ci tokarki CNC uwäane za ni¿ konwencjonalne tokarki. G¿ównym celem tego projektu jest ocena najlepszego procesu, dzi¿ki któremu wymagania dotycz¿ce produktywno¿ci i jako¿ci s¿ spe¿nione. Projekt ten ma równie¿ na celu wyeliminowanie g¿ównego wp¿ywu parametrów wej¿ciowych na szybko¿¿ zu¿ycia narz¿dzi przy u¿yciu metody konwencjonalnej. Analiza wariancji jest u¿ywana do obliczania danych statystycznych.
Autorenporträt
El Dr. BSV Ramarao trabaja actualmente como profesor y jefe de la Escuela de Ingeniería de Pragati. Es miembro de algunos organismos profesionales y actúa como revisor de algunas revistas de la UGC. El Dr. DV Sreekanth trabaja actualmente como profesor y catedrático en la Escuela de Ingeniería de St. Martin. Tiene 15 patentes y más de 20 publicaciones en su haber.