18,99 €
inkl. MwSt.

Versandfertig in über 4 Wochen
  • Broschiertes Buch

Rz¿d Rwandy ma wizj¿ przeksztäcenia kraju w kraj o ¿rednim dochodzie do roku 2020, ale teraz zmieni¿ wizj¿ na 2050, poprzez NST1 zast¿pi¿ EDPRS 2,W ramach obszarów priorytetowych, aby ustanowi¿ Rwand¿ jako globalnie konkurencyjn¿ gospodark¿ opart¿ na wiedzy, poniewä jest to obszar priorytetowy 3r w NST1. Oczekuje si¿, ¿e dzi¿ki m¿odzie¿y zrównowäony wzrost gospodarczy i rozwój zostan¿ zrealizowane w d¿u¿szej perspektywie, poniewä wy¿sze zasoby wykwalifikowanego kapitäu ludzkiego spowoduj¿ wi¿ksz¿ produktywno¿¿ gospodarki, co pozytywnie wp¿ynie na dochód narodowy Rwandy. Przedsi¿biorczo¿¿ i…mehr

Produktbeschreibung
Rz¿d Rwandy ma wizj¿ przeksztäcenia kraju w kraj o ¿rednim dochodzie do roku 2020, ale teraz zmieni¿ wizj¿ na 2050, poprzez NST1 zast¿pi¿ EDPRS 2,W ramach obszarów priorytetowych, aby ustanowi¿ Rwand¿ jako globalnie konkurencyjn¿ gospodark¿ opart¿ na wiedzy, poniewä jest to obszar priorytetowy 3r w NST1. Oczekuje si¿, ¿e dzi¿ki m¿odzie¿y zrównowäony wzrost gospodarczy i rozwój zostan¿ zrealizowane w d¿u¿szej perspektywie, poniewä wy¿sze zasoby wykwalifikowanego kapitäu ludzkiego spowoduj¿ wi¿ksz¿ produktywno¿¿ gospodarki, co pozytywnie wp¿ynie na dochód narodowy Rwandy. Przedsi¿biorczo¿¿ i technologia zostäy uznane za jedn¿ z najwäniejszych strategii wspierania tworzenia miejsc pracy, a tym samym tworzenia trwäego wzrostu gospodarczego i rozwoju, szczególnie dla m¿odzie¿y i absolwentów ró¿nych uczelni/instytucji. G¿ównym celem badä jest ocena roli m¿odzie¿y w tworzeniu Rwandy jako globalnej konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy. W badaniu uwzgl¿dniono g¿ównie dane wtórne oraz informacje jako¿ciowe i ilo¿ciowe pochodz¿ce od m¿odzie¿y w wieku 16-30 lat. Wykorzystane dane zostäy zebrane przez Krajowy Instytut Statystyki Rwandy (NISR).
Autorenporträt
Vladimir Benimana es un recién graduado de la Universidad de Ruanda en Economía, nació el 28 de abril de 1995 en la República Democrática del Congo, vive en Ruanda y habla cinco idiomas: inglés, chino, francés, kinyarwanda y español. Actualmente trabaja en la Red de Investigación de Política Económica (EPRN Ruanda).