32,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 6-10 Tagen
payback
16 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

W pracy tej przeprowadzono numeryczn¿ symulacj¿ przep¿ywu nano-przep¿ywu spr¿¿onego momentem obrotowym w kanale pionowym z wymian¿ ciep¿a i masy w obecno¿ci pola magnetycznego oraz z uwzgl¿dnieniem ruchu Browna i termoforezy przy u¿yciu Matlaba zgodnie z kodem bvp4c. Nieliniowe cz¿stkowe równania ró¿niczkowe rz¿dz¿ce tym konkretnym przep¿ywem s¿ przeksztäcane w uk¿ad zwyk¿ych równä ró¿niczkowych przy u¿yciu techniki podobie¿stwa. Podkre¿lono wp¿yw parametrów opisuj¿cych zachowanie badanego problemu na pola pr¿dko¿ci, temperatury, st¿¿enia i frakcji obj¿to¿ciowej nanocz¿stek oraz na…mehr

Produktbeschreibung
W pracy tej przeprowadzono numeryczn¿ symulacj¿ przep¿ywu nano-przep¿ywu spr¿¿onego momentem obrotowym w kanale pionowym z wymian¿ ciep¿a i masy w obecno¿ci pola magnetycznego oraz z uwzgl¿dnieniem ruchu Browna i termoforezy przy u¿yciu Matlaba zgodnie z kodem bvp4c. Nieliniowe cz¿stkowe równania ró¿niczkowe rz¿dz¿ce tym konkretnym przep¿ywem s¿ przeksztäcane w uk¿ad zwyk¿ych równä ró¿niczkowych przy u¿yciu techniki podobie¿stwa. Podkre¿lono wp¿yw parametrów opisuj¿cych zachowanie badanego problemu na pola pr¿dko¿ci, temperatury, st¿¿enia i frakcji obj¿to¿ciowej nanocz¿stek oraz na wspó¿czynnik tarcia, liczb¿ Nusselta i Sherwooda, aby zrozumie¿ ich wp¿yw na przenoszenie ciep¿a i masy. Reologia nanofluidu i obecno¿¿ pola magnetycznego maj¿ wp¿yw na profile pr¿dko¿ci i temperatury, a parametry ruchu Browna i termoforezy sprzyjaj¿ przenoszeniu ciep¿a.
Autorenporträt
Dr. Noureddine Messaoudi, 28 años, nacido en Tazmalt-Bejaia-Argelia. *2020 Doctor en ingeniería mecánica, energética. Artículo internacional en la revista: Nano Híbridos y Compuestos.*2016 Maestría en ingeniería mecánica, energética; clasificada en 2º lugar con un promedio de 16,19 /20.*2014 Licenciatura en ingeniería mecánica, energética.