19,99 €
Versandkostenfrei*
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
10 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Ksi¿¿ka ta ma na celu zwrócenie uwagi na wyzwania stoj¿ce przed skuteczn¿ realizacj¿ programów maj¿cych na celu popraw¿ statusu spo¿eczno-gospodarczego m¿odzie¿y w krajach rozwijaj¿cych si¿. W niedawnej przesz¿o¿ci rz¿dy i inne zainteresowane strony w tych krajach na pró¿no podejmowäy wysi¿ki na rzecz utrzymania tych programów. Szczególnie w Kenii s¿ynna "KAZI KWA VIJANA" (Praca dla m¿odzie¿y), która zostäa uruchomiona w 2009 roku, nie jest wyj¿tkiem, poniewä nie spe¿ni¿a swojego celu, a zamiast tego stäa si¿ narz¿dziem kampanii dla polityków. Grupa docelowa m¿odzie¿y w dalszym ci¿gu borykäa…mehr

Produktbeschreibung
Ksi¿¿ka ta ma na celu zwrócenie uwagi na wyzwania stoj¿ce przed skuteczn¿ realizacj¿ programów maj¿cych na celu popraw¿ statusu spo¿eczno-gospodarczego m¿odzie¿y w krajach rozwijaj¿cych si¿. W niedawnej przesz¿o¿ci rz¿dy i inne zainteresowane strony w tych krajach na pró¿no podejmowäy wysi¿ki na rzecz utrzymania tych programów. Szczególnie w Kenii s¿ynna "KAZI KWA VIJANA" (Praca dla m¿odzie¿y), która zostäa uruchomiona w 2009 roku, nie jest wyj¿tkiem, poniewä nie spe¿ni¿a swojego celu, a zamiast tego stäa si¿ narz¿dziem kampanii dla polityków. Grupa docelowa m¿odzie¿y w dalszym ci¿gu borykäa si¿ z problemem ubóstwa z powodu braku odpowiednich struktur i strategii realizacji tego programu ä do jego zako¿czenia. W krajach rozwijaj¿cych si¿ m¿odzie¿ nadal jest naräona na ubóstwo i inne wady. Dlatego te¿ badanie to by¿o konieczne ze wzgl¿du na fakt, ¿e m¿odzie¿ stanowi wi¿kszo¿¿ populacji, a jej programy musz¿ by¿ wdräane z powodzeniem, aby zrealizowä cele rozwojowe w tych krajach.
Autorenporträt
El autor es instructor superior de formación profesional y técnica en el Instituto de Formación Técnica de Shamberere, en la República de Kenya. Es estudiante de posgrado de la Universidad de Egerton en el departamento de la Facultad de Artes y Ciencias Sociales y graduado de la Universidad Moi, Escuela de Educación de la República de Kenya.