28,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
14 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Ptaki zostäy uznane za u¿yteczne wskäniki biologiczne, poniewä s¿ one ekologicznie wszechstronne i zamieszkuj¿ wszystkie rodzaje siedlisk. Tereny podmok¿e s¿ siedliskami marginalnymi pomi¿dzy ekosystemami l¿dowymi i wodnymi. Tereny podmok¿e s¿ najbardziej preferowanymi siedliskami dla ptaków wodnych. Wspieraj¿ one ptaki poprzez ¿erowanie, grz¿dowanie, gniazdowanie i odchowywanie m¿odych. Ptaki s¿ niezb¿dn¿ grup¿ zwierz¿t w ekosystemie i utrzymuj¿ poziom tropikalny. Ta ksi¿¿ka skupia si¿ na Li¿cie kontrolnej ptaków z zapory Mukutmanipur. I sezonowe zró¿nicowanie ptaków. W ksi¿¿ce okre¿lono…mehr

Produktbeschreibung
Ptaki zostäy uznane za u¿yteczne wskäniki biologiczne, poniewä s¿ one ekologicznie wszechstronne i zamieszkuj¿ wszystkie rodzaje siedlisk. Tereny podmok¿e s¿ siedliskami marginalnymi pomi¿dzy ekosystemami l¿dowymi i wodnymi. Tereny podmok¿e s¿ najbardziej preferowanymi siedliskami dla ptaków wodnych. Wspieraj¿ one ptaki poprzez ¿erowanie, grz¿dowanie, gniazdowanie i odchowywanie m¿odych. Ptaki s¿ niezb¿dn¿ grup¿ zwierz¿t w ekosystemie i utrzymuj¿ poziom tropikalny. Ta ksi¿¿ka skupia si¿ na Li¿cie kontrolnej ptaków z zapory Mukutmanipur. I sezonowe zró¿nicowanie ptaków. W ksi¿¿ce okre¿lono równie¿ zachowania migracyjne ptaków, poza tym siedliska ¿ywieniowe i wybór ¿äcucha pokarmowego. ksi¿¿ka ta pomaga w kategoryzacji obszarów o wysokiej bioró¿norodno¿ci. I oznacza sezon l¿gowy i l¿gowy ptaków. Wreszcie, aby zwróci¿ uwag¿ rz¿dów na Konwencj¿ o ró¿norodno¿ci biologicznej i zarz¿dzaniu zasobami naturalnymi. Ró¿norodno¿¿.
Autorenporträt
Partha Sarathi BasuDoppelter M.Sc., M.Phil., P.G.D.B.I., BE.D. (registrierter Forschungsstipendiat). Staatlich geförderte Hochschullehrerin der Abteilung für Zoologie am Saldiha College, Bankura. Gastprofessorin am P.G. Fachbereich Zoologie der Dr. C. V. Raman Universität, Kota, Bilaspur. Ehemaliger JUNIOR RESEARCH FELLOW im D.S.T. W.B. Projekt.