38,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
Entspannt einkaufen: verlängerte Rückgabefrist1) bis zum 15.01.2023
19 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

W kraju i na ¿wiecie przeprowadzono wiele badä dotycz¿cych procesu nauczania-uczenia si¿ fizyki, wspieranych przez ró¿ne nurty konstruktywistyczne. W tym sensie, celem tej pracy jest przedstawienie wyników badä, które polegäy na artyku¿owaniu prostych eksperymentów w sposób problematyzuj¿cy i badawczy, aby stymulowä rozwój niektórych umiej¿tno¿ci poznawczych, jak równie¿ konstruowanie wiedzy zwi¿zanej z tematem. Badania przeprowadzono w¿ród uczniów 9 klasy szko¿y podstawowej, w Brazylii. Uzyskane wyniki wskazuj¿, ¿e przeprowadzone zaj¿cia pozwoli¿y zaktywizowä uczniów i ewentualnie podnie¿¿ …mehr

Produktbeschreibung
W kraju i na ¿wiecie przeprowadzono wiele badä dotycz¿cych procesu nauczania-uczenia si¿ fizyki, wspieranych przez ró¿ne nurty konstruktywistyczne. W tym sensie, celem tej pracy jest przedstawienie wyników badä, które polegäy na artyku¿owaniu prostych eksperymentów w sposób problematyzuj¿cy i badawczy, aby stymulowä rozwój niektórych umiej¿tno¿ci poznawczych, jak równie¿ konstruowanie wiedzy zwi¿zanej z tematem. Badania przeprowadzono w¿ród uczniów 9 klasy szko¿y podstawowej, w Brazylii. Uzyskane wyniki wskazuj¿, ¿e przeprowadzone zaj¿cia pozwoli¿y zaktywizowä uczniów i ewentualnie podnie¿¿ poziom procesu poznawczego, gdy¿ wymagäy od nich umiej¿tno¿ci ustalania zwi¿zków mi¿dzy tym, co wiedzieli z zakresu fizyki, a tym, co zostäo im przedstawione. W ten sposób eksperymentowanie zapewnia bardziej aktywn¿ postaw¿ uczniów, pozwalaj¿c im stawi¿ czo¿a wyzwaniom i do¿wiadczy¿ pewnych wänych warunków w procesie nauczania-uczenia si¿: równoczesnego manipulowania obiektami i pomys¿ami, inwencji, odkrywania poprzez zmys¿y i logiczne rozumowanie, mi¿dzy innymi.
Autorenporträt
Licenciado en Física, modalidad Licenciatura (2002-2006). Especialista en Enseñanza de las Ciencias (2009-2010). Máster (2011-2013) y Doctorado en Educación (2017-2020). Profesor de Educación Básica, de Grado y de Posgrado. Miembro del Grupo de Estudio de la Comunicación Pública de la Ciencia.