27,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
payback
14 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Dziedzictwo architektoniczne i urbanistyczne Sahary Algierskiej, w szczególno¿ci ksour, stanowi z pewno¿ci¿ produkcj¿ kulturaln¿ o niezaprzeczalnym bogactwie. Ze wzgl¿du na swoj¿ warto¿¿ architektoniczn¿ i urbanistyczn¿, car jest jednym z historycznych zabytków wspó¿czesnych miast saharyjskich, które niestety nadal popadaj¿ w zaniedbania, gdzie znaczna cz¿¿¿ tego dziedzictwa znajduje si¿ w agonii i jest zagro¿ona znikni¿ciem. Z tego powodu nale¿y ustanowi¿ metodologi¿ interwencji w zakresie odbudowy w celu wzmocnienia tej architektury z my¿l¿ o jej ochronie.Techniki zbrojeniowe s¿ wielorakie i…mehr

Produktbeschreibung
Dziedzictwo architektoniczne i urbanistyczne Sahary Algierskiej, w szczególno¿ci ksour, stanowi z pewno¿ci¿ produkcj¿ kulturaln¿ o niezaprzeczalnym bogactwie. Ze wzgl¿du na swoj¿ warto¿¿ architektoniczn¿ i urbanistyczn¿, car jest jednym z historycznych zabytków wspó¿czesnych miast saharyjskich, które niestety nadal popadaj¿ w zaniedbania, gdzie znaczna cz¿¿¿ tego dziedzictwa znajduje si¿ w agonii i jest zagro¿ona znikni¿ciem. Z tego powodu nale¿y ustanowi¿ metodologi¿ interwencji w zakresie odbudowy w celu wzmocnienia tej architektury z my¿l¿ o jej ochronie.Techniki zbrojeniowe s¿ wielorakie i ró¿ni¿ si¿ w zale¿no¿ci od konstrukcji, systemów i materiäów budowlanych. Dobra rehabilitacja wymaga dobrej znajomo¿ci tych ostatnich, aby wybrä najbardziej odpowiednie podej¿cie do zbrojenia, zawsze z poszanowaniem wräliwo¿ci i specyfiki tego dziedzictwa, aby zachowä jego autentyczno¿¿ oraz architektoniczny i zabytkowy charakter.
Autorenporträt
Boualem Djebri profesor de la escuela politécnica de arquitectura y urbanismo de Argelia. Amina Chahbi arquitecta investigadora de la escuela.