39,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
payback
20 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Aby w¿äciwie zareagowä na nowo powstaj¿c¿ dynamik¿ glokaln¿, niezb¿dne jest zrozumienie zmian w razach z czarnego na biäy, na wschód na zachód. Koncepcje musz¿ uwzgl¿dniä ró¿n¿ dynamik¿ i obejmowä kwestie zwi¿zane z p¿ci¿, seksualno¿ci¿, kolorem skóry, habitusem, kapitäem spo¿ecznym, finansowym i kulturowym, a tak¿e osi¿gni¿ciami edukacyjnymi (luki) na poziomie interdyscyplinarnym. Rasizm nie mo¿e ograniczä si¿ do konfliktów mi¿dzy imigrantami i nieimigrantami; rasizm wyst¿puje tak¿e w¿ród grup homogenicznych. Z¿o¿ono¿¿ ¿¿czenia i integrowania ró¿nych to¿samo¿ci imigrantów, nieimigrantów,…mehr

Produktbeschreibung
Aby w¿äciwie zareagowä na nowo powstaj¿c¿ dynamik¿ glokaln¿, niezb¿dne jest zrozumienie zmian w razach z czarnego na biäy, na wschód na zachód. Koncepcje musz¿ uwzgl¿dniä ró¿n¿ dynamik¿ i obejmowä kwestie zwi¿zane z p¿ci¿, seksualno¿ci¿, kolorem skóry, habitusem, kapitäem spo¿ecznym, finansowym i kulturowym, a tak¿e osi¿gni¿ciami edukacyjnymi (luki) na poziomie interdyscyplinarnym. Rasizm nie mo¿e ograniczä si¿ do konfliktów mi¿dzy imigrantami i nieimigrantami; rasizm wyst¿puje tak¿e w¿ród grup homogenicznych. Z¿o¿ono¿¿ ¿¿czenia i integrowania ró¿nych to¿samo¿ci imigrantów, nieimigrantów, (bliskowschodnich) i zachodnich oraz ich (mi¿dzykulturowej) przynale¿no¿ci jest krytyczna ze wzgl¿du na ró¿ne okoliczno¿ci i ¿rodowiska, które nale¿y rozwäy¿. Wreszcie jednak, spo¿eczno¿ci lokalne i globalne skorzystaj¿ z lepiej przystosowanych i dobrze zintegrowanych rodzin imigrantów i studentów. Im lepsze spo¿ecze¿stwa i polityka b¿d¿ ksztäci¿, integrowä i doceniä osoby nielokalne, tym wi¿cej korzy¿ci kulturowych, spo¿ecznych, politycznych i gospodarczych odnios¿ spo¿ecze¿stwa lokalne. Nowo wprowadzone wytyczne PIC SAM stanowi¿ map¿ drogow¿ dla glokalnych kontekstów.
Autorenporträt
Diana Labisch obtuvo su doctorado en Estudios Culturales y Educación en la Universidad de Posgrado de Claremont. Pasó varios años en el extranjero estudiando los nuevos medios de comunicación y el periodismo en Washington DC, estudios de cine en Harvard, y francés y ambientalismo en Francia. Ha trabajado en empresas internacionales, el consulado de los Estados Unidos, editoriales y universidades.