27,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 6-10 Tagen
Entspannt einkaufen: verlängerte Rückgabefrist1) bis zum 15.01.2023
14 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

W Meksyku jest znaczna liczba dzieci zaklasyfikowanych jako "opó¿nione w nauce". Oznacza to, ¿e nie osi¿gaj¿ zrozumienia zasady alfabetycznej, która rz¿dzi pisaniem, w odpowiednim cyklu szkolnym (pierwsza i druga klasa szko¿y podstawowej). Dzieci te s¿ promowane do kolejnego cyklu, w którym wi¿kszo¿¿ ich rówie¿ników jest ju¿ na etapie pocz¿tkowej nauki czytania i pisania. Wp¿yw zarówno na dzieci, jak i na nauczyciela jest bardzo zniech¿caj¿cy. Z jednej strony dzieci nie radz¿ sobie z prac¿ w tempie innych, a z drugiej strony nauczyciel nie mo¿e za nie przestä. W niniejszym artykule pokazujemy, …mehr

Produktbeschreibung
W Meksyku jest znaczna liczba dzieci zaklasyfikowanych jako "opó¿nione w nauce". Oznacza to, ¿e nie osi¿gaj¿ zrozumienia zasady alfabetycznej, która rz¿dzi pisaniem, w odpowiednim cyklu szkolnym (pierwsza i druga klasa szko¿y podstawowej). Dzieci te s¿ promowane do kolejnego cyklu, w którym wi¿kszo¿¿ ich rówie¿ników jest ju¿ na etapie pocz¿tkowej nauki czytania i pisania. Wp¿yw zarówno na dzieci, jak i na nauczyciela jest bardzo zniech¿caj¿cy. Z jednej strony dzieci nie radz¿ sobie z prac¿ w tempie innych, a z drugiej strony nauczyciel nie mo¿e za nie przestä. W niniejszym artykule pokazujemy, ¿e interwencja dydaktyczna w podej¿ciu konstruktywistycznym sprzyja umiej¿tno¿ci czytania i pisania tych dzieci w klasie, do której zostäy przydzielone.
Autorenporträt
Dr Norma Fernández Ortega pracuje jako nauczyciel-badacz od ponad 15 lat. Jej g¿ówne zainteresowania badawcze i dydaktyczne zwi¿zane s¿ z rozumieniem systemu pisma i systemu liczb dziesi¿tnych w edukacji elementarnej.