19,99 €
Versandkostenfrei*
inkl. MwSt.
Versandfertig in 6-10 Tagen
10 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Badanie miäo na celu zbadanie czynników wp¿ywaj¿cych na satysfakcj¿ z pracy w s¿u¿bie publicznej, ze szczególnym uwzgl¿dnieniem pracowników Rady Miasta Lusaka (LCC) w Zambii. Próba sk¿adäa si¿ ze 105 respondentów, w tym 76 pracowników niezarz¿dzaj¿cych z Rady Miasta Lusaka (LCC) w Lusace oraz 29 pracowników dziäu zasobów ludzkich w siedzibie Rady Miasta Lusaka w Zambii. Badacz przyj¿¿ koncepcj¿ badä eksploracyjnych, podejmuj¿c badania z zastosowaniem celowego doboru próby wykorzystywanej przy doborze respondentów przy administrowaniu kwestionariuszami. Dane analizowane by¿y za pomoc¿ wykresów…mehr

Produktbeschreibung
Badanie miäo na celu zbadanie czynników wp¿ywaj¿cych na satysfakcj¿ z pracy w s¿u¿bie publicznej, ze szczególnym uwzgl¿dnieniem pracowników Rady Miasta Lusaka (LCC) w Zambii. Próba sk¿adäa si¿ ze 105 respondentów, w tym 76 pracowników niezarz¿dzaj¿cych z Rady Miasta Lusaka (LCC) w Lusace oraz 29 pracowników dziäu zasobów ludzkich w siedzibie Rady Miasta Lusaka w Zambii. Badacz przyj¿¿ koncepcj¿ badä eksploracyjnych, podejmuj¿c badania z zastosowaniem celowego doboru próby wykorzystywanej przy doborze respondentów przy administrowaniu kwestionariuszami. Dane analizowane by¿y za pomoc¿ wykresów ko¿owych, tabel, wykresów s¿upkowych i liczb, które zostäy wygenerowane za pomoc¿ Pakietu Statystycznego dla Naukowców (SPSS) w wersji 23. Uzyskane wyniki wykazäy, ¿e czynnikami satysfakcji z pracy pracowników s¿u¿by publicznej, ze szczególnym uwzgl¿dnieniem pracowników rady miejskiej Zambii w Radzie Miasta Lusaka (LCC), by¿y g¿ównie struktury p¿ac, mo¿liwo¿ci rozwoju kariery zawodowej oraz polityka kadrowa i style przywództwa. Stwierdzono, ¿e polityka kadrowa Rady Miasta Lusaka (LCC) jest bardzo skuteczna w zakresie zwi¿kszania motywacji pracowników.
Autorenporträt
El Dr. Nikodemus Angula, con un doctorado en TIC, una maestría en informática, una maestría en administración de empresas (estrategia de gestión) y una licenciatura en sistemas de información empresarial, ha estado trabajando durante más de cinco años en la universidad.